Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària

Responsable

Sra.   Clara Pareja Rossell

Càrrec

Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària

Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària li corresponen les funcions següents:
a) Autoritzar i registrar els centres, serveis i establiments sanitaris i fer-ne el seguiment.
b) Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació dels centres i serveis sanitaris.
c) Ordenar l'atenció farmacèutica.
d) Dirigir el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i millorar la seguretat i qualitat dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics, sens perjudici de les competències que en relació amb els medicaments veterinaris corresponen al departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
e) Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.
f) Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris.
g) Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les activitats d'auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències.
h) Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat.
i) Coordinar el Comitè de Bioètica de Catalunya.
j) Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, ja siguin temporals o permanents, duent a terme el control, inspecció i seguiment dels processos de les persones per continuar exercint les activitats de la seva vida laboral o per realitzar altres activitats.
k) Dirigir i coordinar les avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable, i dels treballadors amb possible incapacitat per exercir adequadament les funcions pròpies del seu lloc de treball.
l) Avaluar l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional en els procediments de responsabilitat patrimonial.
m) Integrar activament en les seves actuacions l'objectiu de la igualtat de les dones i homes, d'acord amb el que estableixen els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
n) Les altres funcions que li encomani el conseller o consellera.
En l'execució de les funcions que preveuen les lletres j) a m), inclusivament, d'aquest apartat, la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària pot establir convenis amb entitats públiques o privades.data actualització (06/06/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya