Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Juridic del Servei Public d'Ocupació de Catalunya (SOC)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Pastors Fernández

Càrrec

cap del Servei Juridic del Servei Public d'Ocupació de Catalunya (e.f)

Adreça
Carrer de Llull, 297-307
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 61 00 / 93 553 61 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Assessorar jurídicament els òrgans del SOC.

b) Elaborar les propostes de normativa sobre els àmbits d'actuació del SOC, en el marc de les competències assumides estatutàriament sobre aquesta matèria, i coordinar i impulsar la seva tramitació.

c) Fer el seguiment de la normativa estatal i comunitària en matèria d'ocupació, i analitzar i elaborar les al·legacions corresponents als projectes de reforma de normativa estatal i comunitària que es refereixin a la matèria d'ocupació.

d) Analitzar i elaborar les al·legacions corresponents sobre els projectes de normativa redactats per altres departaments de la Generalitat.

e) Donar suport jurídic en l'elaboració, compliment i vigència dels convenis competència del SOC.

f) Donar suport jurídic en la tramitació de les subvencions i altres mesures de foment promogudes pel SOC.

g) Donar suport jurídic en els procediments de revocació i les mesures cautelars inherents, així com en l'estudi i la implantació de les mesures correctives proposades pels òrgans externs de control.

h) Elaborar les propostes de resolució i les resolucions dels recursos administratius que s'interposin en relació amb l'àmbit competencial del SOC.

i) Gestionar i donar suport jurídic en tots els procediments judicials civils, penals, socials i contenciosos administratius en els quals el SOC sigui part, sota la supervisió de l'Assessoria Jurídica del Departament, per mitjà de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals.

j) Instruir i preparar les propostes de resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial, revisió d'ofici i sancionadors que es tramitin en l'àmbit de competències del SOC.

k) Participar i assessor, com a suport jurídic, en diferents comissions i grups de treball en projectes que posi en marxa el SOC.

l) Assistir i assessorar jurídicament com a representant del Servei Jurídic als diferents òrgans col·legiats que se celebrin d'acord amb els procediments de concurrència competitiva que el SOC convoca i dels quals el Servei Jurídic en forma part com a membre assessor.

m) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (01/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya