Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Recursos i Informes

    Organigrama

Adreça
Carrer de Llull, 297-307
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 553 61 00 / 93 553 61 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Estudiar i elaborar les propostes de resolució i resolucions de recursos administratius interposats per entitats públiques i privades en relació amb els expedients d'atorgament, revocació, caducitat, renúncia, reintegrament i reclamacions, excepte les prèvies a la via laboral, així com les queixes que s'interposin contra actes dictats per òrgans adscrits al SOC.

b) Donar suport jurídic a les unitats del SOC en la tramitació dels procediments de revocació de subvencions i elaboració de les resolucions revocatòries, així com en la resposta i l'anàlisi jurídica dels informes efectuats pels òrgans de control.

c) Estudiar i donar suport jurídic als expedients corresponents a subvencions concedides quan concorren causes de revocació, així com proposar les possibles adopcions de mesures cautelars.

d) Complir els requeriments judicials efectuats al SOC arran de procediments contenciosos administratius, civils i penals, sens perjudici de les atribucions pròpies de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals.

e) Informar i, si escau, instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del SOC, de revisió d'ofici i els procediments sancionadors derivats dels expedients d'atorgament de polítiques actives d'ocupació.

f) Fer el seguiment jurídic i administratiu dels recursos contenciosos administratius en relació amb els recursos interposats contra actes administratius i disposicions del SOC, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament, per mitjà de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals.

g) Donar suport jurídic en tots els procediments judicials civils, penals i socials en els quals sigui part el SOC, en coordinació amb l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals.

h) Qualssevol altres funcions de naturalesa jurídica que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (29/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya