Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Ordenació de grans equipaments comercials


El Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, té per finalitat regular l'ordenació dels equipaments comercials a Catalunya i simplificar els seus procediments d'acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb la normativa d'accés electrònic de la ciutadania als Serveis Públics, d'eliminació de tràmits i simplificació administrativa, i d'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

El Decret es fonamenta en el principi general de llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat, dins d'una lliure i lleial competència i en el principi de cooperació, coordinació i interoperabilitat entre les administracions, per tal d'assolir el màxim nivell de simplificació en els tràmits administratius.

En la planificació dels equipaments comercials s'han de tenir en compte les diverses necessitats i expectatives del conjunt de la ciutadania, es per això que aquest Decret té com objectius:
  • Afavorir la cohesió social. 
  • La consecució de l'equilibri territorial. 
  • La potenciació d'un model de ciutat compacta en què l'ús residencial s'harmonitza amb les activitats comercials i de serveis.
  • La reducció de la mobilitat per a evitar els desplaçaments innecessaris. 
  • Assegurar l'adequada protecció dels entorns, inclosos els agrorurals i del medi ambient urbà, rural i natural. 
  • La preservació del sòl agrari, del patrimoni històrico-artístic i del paisatge de Catalunya.
El Decret estableix els supòsits en els quals ha d'intervenir el Departament competent en matèria de comerç, que són els següents:         
  • La concessió de la llicència comercial, que atorga la direcció general competent en matèria de comerç, per a les noves implantacions i els canvis d'activitat d'establiments comercials, individuals o col.lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats i les seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de l'ampliació, els 2.500 metres quadrats. També s'ha de demanar la llicència comercial per a les noves implantacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials singulars, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 5.000 metres quadrats i les seves ampliacions quan, abans o desprès de l'ampliació, s'iguali o superi aquesta superfície de venda.
  • L'estudi del planejament urbanístic sempre que s'efectuï una reserva de sòl per a usos comercials.
  • La delimitació de la trama urbana consolidada (TUC).
  • La identificació i delimitació de les concentracions comercials existents en el moment de l'entrada en vigor del Decret 379/2006, del 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'equipaments comercials, però que no hi foren incloses. Així com, la comprovació, si s'escau, de l'adequació de les delimitacions fixades pel Decret 379/2006 a la realitat anterior al moment de l'entrada en vigor del Decret.

Informació addicionalNormativaEntitat responsable
Direcció General de Comerç
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (15/03/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya