Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Registre i dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer de Catalunya


L'Institut Català del Sòl (INCASOL) té la competència de recaptació i dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer de Catalunya corresponents a finques urbanes destinades a locals i habitatges i la seva devolució posterior.

La fiança dels contractes s'ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la formalització d'aquests, a l'Institut Català del Sòl, mitjançant entitats gestores (cambres de la propietat urbana de Catalunya) o financeres (CAIXA BANC "la Caixa" o CATALUNYA BANC "Catalunya Caixa").

També s'han de dipositar a l'Institut Català del Sòl les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització dels contractes que afecten finques urbanes.

Els rendiments dels dipòsits són afectats d'inversions destinades al foment de l'habitatge i a la millora de l'entorn urbà.

Dipòsit de fiances

La Llei estableix l'obligació dels arrendadors de finques urbanes destinades a habitatge i a altres usos de dipositar a l'Institut Català del Sòl les fiances de lloguer corresponents. Aquesta obligació afecta tant les fiances exigibles a la subscripció del contracte com les seves actualitzacions posteriors. També s'hi han de dipositar les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització dels contractes que afecten finques urbanes.

L'import de la fiança s'estableix a l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans: 1 mensualitat de renda en el cas d'habitatge i 2 mensualitats en el cas d'altres usos.

Els propietaris i professionals dedicats a l'administració de finques poden fer l'ingrès de la fiança mitjançant concert, prèvia sol·licitud d'aquest concert a l'INCASOL, amb el compliment dels requisits reglamentaris establerts. Les companyies de subministraments i serveis han d'acollir-se obligatòriament al règim de concert.

Cancel·lació

El dipositant, directament o mitjançant una persona degudament autoritzada, ha de sol·licitar, dins els 8 dies següents de la data d'extinció del contracte, la devolució del dipòsit constituït. La sol·licitud s'ha de presentar davant de qualsevol entitat gestora o financera i s'hi ha d'adjuntar el resguard original del dipòsit i el document justificatiu de l'extinció del contracte.
La fiança dipositada és retornada en el termini màxim de 21 dies per l'Institut Català del Sòl, complerts els tràmits previstos.
En el cas de pèrdua del resguard del dipòsit, el dipositant pot demanar un certificat acreditatiu de la inscripció al registre de fiances, per adjuntar-lo a la sol·licitud de devolució.

Registre de fiances

El registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes està gestionat pel Servei de Fiances de l'INCASOL. La inscripció dels contractes de lloguer al registre és obligatòria per a l'arrendador i és duta a terme d'ofici per l'Administració quan s'efectua el preceptiu dipòsit de fiances. Així mateix, quan s'extingeixi el contracte, se n'ha de sol·licitar la cancel·lació al registre, que té lloc d'ofici en el moment de la devolució de la fiança.
Les parts contractants poden tenir accés a les dades contingudes al registre, respecte a l'existència o les condicions d'un contracte o del dipòsit de la fiança. També hi poden tenir accés les persones que estableix l'article 7.2 del Decret 147/1997.

Destinació de les fiances

L'Institut Català del Sòl ha de destinar l'import de les fiances que tingui en dipòsit a inversions per a la construcció pública d'habitatges, especialment en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana. En tot cas l'Institut Català del Sòl ha de reservar un import no inferior al 10% al pagament de les cancel·lacions.

Executivitat

L'Institut Català del Sòl pot utilitzar la via executiva per a l'ingrés de les fiances no dipositades i de les sancions corresponents en el cas d'incompliment.

NormativaEntitat responsable
Institut Català del Sòl (INCASOL)
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (11/04/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya