Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD)


Els centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) presten serveis d'informació, orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen. Estan distribuïts arreu del territori i cadascú d'aquest centres té assignat un àmbit d'influència determinat.

En quests centres s'ubiquen els equips de valoració i orientació (EVO), equips multiprofessionals formats per director/a, metge/essa, psicòleg/òloga, treballador/a social i personal administratiu.

Els CAD tenen com a funcions:
 • Efectuar la valoració i establir el grau, requisit imprescindible per poder accedir a les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat.
 • Determinar el caràcter provisional o definitiu de la valoració.
 • Efectuar la revisió de grau per agreujament o millora o error en el diagnòstic.
 • Informar en relació amb la necessitat d'altre persona per als actes essencials de la vida diària.
 • Determinar les dificultats de mobilitat per a utilitzar els transports públics.
 • Informar, assessorar i orientar a les persones amb discapacitat i les seves famílies en relació als drets, serveis, prestacions i mesures d'acció positiva regulades per la normativa estatal i autonòmica.
 • Elaborar els informes i dictàmens d'adequació d'accés serveis i prestacions especialitzades:  centres de dia, residències, centres ocupacionals, suport a l'autonomia a la pròpia llar, ajudes tècniques, ajuts per a mobilitat i transport  i ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació.
 • Emetre els certificats adreçats a altres organismes per accedir a prestacions o serveis: jubilació anticipada, habitatge adaptat, aparcament, acompanyant, etc.
 • Efectuar la valoració laboral per emetre el certificat d'adequació i/o suport adient (accés a les oposicions de les administració pública, empresa ordinària, CET,  SCAPS, etc).
 • Realitzar actuacions de coordinació  amb altres serveis socials bàsics i especialitzats, sanitaris, educatius, laborals, judicials, etc.
A més de les funcions senyalades, una de les funcions específiques del CAD està relacionada amb l'accés de les persones amb discapacitat als serveis d'atenció especialitzada identificats en la Cartera de Serveis.

Correspon al CAD l'orientació de les persones amb discapacitat als serveis d'atenció residencial  especialitzada, aquesta orientació estarà  en funció de les necessitats de suport de la persona amb discapacitat física o psíquica.

L'orientació a centres d'atenció diürna per a persones amb discapacitat correspon a l'EVO Laboral.

Pel que fa a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, l'orientació als serveis d'habitatge per a persones amb malaltia mental correspon als Centres de Salut Mental (CSM).

Per la qual cosa, en cas de persones amb discapacitat física, psíquica, o ambdues que vulguin accedir a un servei residencials,  la persona interessada haurà de presentar la sol·licitud d'orientació corresponent al CAD.

En el cas de serveis d'atenció diürna la sol·licitud d'orientació, s'haurà d'adreçar a l'EVO Laboral ( cal recordar que llevat del cas de Barcelona, els equips de valoració laboral comparteixen l'espai i en ocasions el treball amb la resta de professionals del CAD)

Posteriorment o de forma paral·lela, la persona que necessiti l'ingrés ha de tramitar la sol·licitud corresponent.

La competència de l'assignació del servei especialitzat correspon a Serveis Territorials.
Els CAD estan dirigits a:
 • les persones amb discapacitat o susceptibles de valoració de discapacitat,
 • les famílies de les persones amb discapacitat per informació i orientació i
 • als professionals dels serveis  que necessitin informació i orientació en aspectes relacionats  amb la discapacitat


Entitat responsable
Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (22/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya