Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Convenis col·lectius


Un conveni col·lectiu és un contracte sorgit de la negociació entre els representants dels empresaris (associació empresarial o la direcció de l'empresa) i els representants dels treballadors (els sindicats, el comitè d'empresa o els delegats de personal) amb eficàcia general.

Es tracta d'un acord escrit per fixar les condicions laborals a què s'han d'ajustar els contractes individuals de treball.

La Constitució reconeix força vinculant als convenis col·lectius quan han estat subscrits amb els requisits establerts a l'Estatut dels treballadors; en aquests casos, el conveni obliga a tot el personal de les empreses que estan dins el seu àmbit funcional d'aplicació, independentment de que estiguin afiliats a l'associació sindical o empresarial que l'ha signat.

Quan no s'han seguit aquests requisits (convenis extraestatutaris), els convenis només obliguen a les empreses afiliades a les organitzacions signants respecte dels seus treballadors afiliats als sindicats signants.

Els convenis col·lectius poden afectar un sector, grup d'empreses, empreses vinculades, una empresa, un centre de treball o una categoria determinada de treballadors/ores (convenis franja).

El contingut del conveni pot abastar totes les qüestions relatives a les condicions de treball: jornada, horari, règim de vacances, grups professionals, organització del treball, promoció i ascensos, retribucions, els drets dels representants dels treballadors, els drets en relació a la seguretat i salut en el treball, les clàusules relatives a la igualtat d'oportunitats, a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a l'assetjament moral i sexual, i qualsevol altra matèria relativa a les condicions en què es desenvolupen les relacions laborals.

Els convenis col·lectius hauran d'expressar, com a contingut mínim, el següent:

a) Determinació de les parts que els subscriuen.
b) Àmbit personal, funcional, territorial i temporal.
c) Procediments per resoldre les discrepàncies per a la modificació substancial de condicions de treball establertes en conveni i la inaplicació de les condicions de treball a que es refereixen l'article 82.3 de l' Estatut dels treballadors, i adaptant, al seu cas, els procediments que al respecte s'estableixin en ela acords interprofessionals estatals o autonòmics.
d) Forma i condicions de denúncia del conveni i el termini de preavís per la denúncia.
e) Designació d'una Comissió Paritària de la representació de les parts negociadores, i l'establiment dels procediments i terminis d'actuació, inclòs la submissió de les seves discrepàncies a sistemes no judicials de solució de conflictes, establerts mitjançant acords interprofessionals estatals o autonòmics.

Règim d'inaplicació de condicions de treball

Per acord entre l'empresa i la representació de la plantilla, quan es presentin causes econòmiques, tècniques, organitzatives  o de  producció, es pot inaplicar per part de l'empresa les condicions de treball previstes en els convenis col·lectius aplicable, sigui aquest de sector o d'empresa, previ desenvolupament d'un període de consultes, que afectin a les matèries següents:

a)  Jornada de treball.
b)  Horari i la distribució del temps  de  treball.
c)  Règim de treball a torns.
d)  Sistema de remuneració i quantia salarial.
e)  Sistema de  treball i rendiment.
f)   Funcions, quan excedeixin dels límits previstos a l'article 39 de l' ET.
g)  Millores voluntàries de l'acció protectora de la Seguretat Social.

Causes econòmiques: quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos tals com l'existència de perdudes actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos o vendes. En tot cas, s'entendrà que la disminució és persistent si es produeix durant dos trimestres consecutius.

Causes tècniques: quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció i causes productives quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén col·locar al mercat.

En cas d'absència de representació legal dels treballadors en l'empresa, aquest podran atribuir la seva representació a:
-una comissió  d'un màxim de tres membres integrada  per  treballadors de la pròpia empresa i elegida per aquests  democràticament.
- una  comissió d'un màxim de tres membres designats pels sindicats més representatius del sector a que pertany l'empresa i que estiguessin legitimats per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació a l'empres.a

Quan el període de consultes finalitzi amb acord es presumirà que es presenten les causes justificatives, i només podrà ser impugnat davant de la jurisdicció social per l'existència de frau, dolo, coacció o abús de dret en la seva conclusió. L'acord haurà de determinar amb exactitud les noves condicions de treball aplicables en l'empresa i la seva durada, que no podrà prologar-se més enllà del moment en què resulti aplicable un nou conveni en l' esmentada empresa. Així mateix, l'acord haurà de ser notificat a la comissió paritària del conveni col·lectiu i a l'autoritat laboral.

Quan el període de consultes finalitzi sense acord i les parts no s'hi haguessin sotmès les discrepàncies a la Comissió paritària del conveni o als procediments establerts en els  Acords interprofessionals, entre ells el  Laude arbitral vinculant, qualsevol de les  parts podrà sotmetre-les a la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius u òrgan corresponent a Comunitat  autònoma, que a Catalunya serà el Consell de Relacions Laborals.

Concurrència

Un conveni col· lectiu, durant la seva vigència, no pot ser afectat pel que disposen convenis d'àmbit diferent llevat de pacte en contra, negociat acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 83, i llevat del que preveu l'apartat següent.

La regulació de les condicions establertes en un conveni d'empresa, per a grup d'empresa, o pluralitat d'empreses, té prioritat aplicable respecte del conveni sectorial estatal, autonòmic o d'àmbit  inferior en les matèries següents:

a) La quantia del salari base i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l'empresa.
b) L'abonament o la compensació de les hores extraordinàries i la retribució específica del treball a torns.
c) L'horari i la distribució del temps de treball, el règim de treball a torns i la planificació anual de les vacances.
d) L'adaptació a l'àmbit de l'empresa del sistema de classificació professional dels treballadors.
e) L'adaptació dels aspectes de les modalitats de contractació que s'atribueixen per aquesta Llei als convenis d'empresa.
f)  Les mesures per afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal.
g) Altres disposades pels Acords interprofessional  o convenis  col·lectius de caràcter estatal o de comunitat autònoma signats per organitzacions més representatives al  seu àmbit, sense alterar aquesta prioritat aplicativa.

Duració i vigència

Les parts han de fer constar la seva durada
, podent pactar-se eventualment varies vigències per matèries o grup homogeni de matèries; també faran constar la forma i condicions de la seva denúncia, llevat que hi hagi pacte en contra, els convenis col·lectius es prorroguen d'any en any si no hi ha denúncia expressa de les parts.

La vigència d'un conveni col·lectiu, una vegada denunciat i conclosa la durada pactada, es produirà en els termes que s'haguessin establert al propi conveni. Durant la vigència del  conveni les parts legitimades podran negociar la seva revisió. Els convenis  denunciats a l'entrada en vigor del  Reial  decret-llei 3/2012, o transcorreguts dos anys des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s'hagi acordat un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquell perdrà, llevat de pacte en contrari, vigència i s'aplicarà, si n'hi hagués, el conveni col·lectiu d'àmbit superior que fos d'aplicació

Interpretació i aplicació

També s'ha de designar una Comissió Paritària encarregada de resoldre els conflictes d'interpretació i aplicació que plantegi el conveni
, si bé les funcions concretes depenen del que se li assigni en cada cas.

Registre i publicació

La competència de dipòsit, registre i publicació dels convenis col·lectius, acords i pactes de funcionaris, així com altres tipus de pactes col·lectius correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Quan els convenis col·lectius afecten a més d'una comunitat autònoma correspon al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

A l'àmbit territorial de Catalunya, aquestes funcions corresponen als Serveis Territorials del Departament quan aquell àmbit coincideix amb el de la província o és menor, en cas contrari correspon a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Abans de portar a terme la funció de registre i publicació, l'autoritat laboral revisa la legalitat del conveni, requerint la correcció d'aquelles clàusules contràries a la llei, o que lesionin greument l' interès de tercers, i si s'escau, pot  remetre d'ofici el text a la jurisdicció social.

El text del conveni col·lectiu es publica i es pot obtenir:

-al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la província corresponent, si el conveni és d'àmbit autonòmic o inferior.
- al Boletín Oficial del Estado quan es tracta de convenis col·lectius d'àmbit superior al de Catalunya o d'empreses que tenen centres de treball fora de Catalunya.
- a la pàgina web del Departament, on consta la base de dades de tots els convenis amb incidència a Catalunya.

La tramitació del dipòsit dels convenis col·lectius es realitza a través d'Internet mitjançant l'aplicació per al registre de convenis col·lectius "REGCON".

També es pot consultar el tractament estadístic de totes les matèries regulades en la negociació col·lectiva.

Informació addicionalNormativaEntitat responsable
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (19/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya