Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Condicions tècniques per a les barbacoes


El marc normatiu que regula la prevenció d'incendis en àrees forestals recreatives estableix el següent:

 • Ordre de 17 de març de 1987, sobre àrees forestals recreatives. L'article 3, paràgraf c, estableix la necessitat d'equipar les àrees forestals recreatives amb "elements naturals o artificials perquè les persones visitants puguin romandre en un lloc preservat per fer foc del tipus barbacoa".
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. L'article 15, paràgraf a, estableix que es podrà fer focs d'esbarjo durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, sempre que s'utilitzin fogons de gas o barbacoes d'obra amb mataguspires


Segons la normativa, cal que les barbacoes d'obra amb mataguspires situades a àrees forestals recreatives compleixin les següents condicions:

 • cal netejar de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc, un cercle de 5 m de radi al voltant de la barbacoa. D'entre les diferents alternatives cal senyalar la possibilitat de recobrir el sòl amb lloses de pedra natural, grava o similar.
 • cal disposar d'aigua a prop de les barbacoes, que permeti apagar de forma immediata petits incendis i les brases després del seu ús.
 • S'ha de construir les barbacoes sobre una solera de formigó armat, pedra, totxos o qualsevol altre material que mantingui la barbacoa aï llada del terra.
 • Les barbacoes han d'estar tancades pels tres costats per un muret amb la forma característica d'U, per protegir-les del vent.
 • Les graelles han de ser metàl·liques i abatibles per facilitar-ne la neteja
 • Si les graelles no disposen dels murets protectors hauran d'anar equipades amb uns paravents col·locats en els costats oposats a la direcció dels vents dominants. Aquests paravents podran ser de planxa metàl·lica o qualsevol altre material aïllant.
 • Les barbacoes poden anar revestides de pedra o de qualsevol altre tipus de material refractari.
 • Les barbacoes aniran proveïdes d'un sistema mataguspires metàl·lic, consistent en una planxa metàl·lica amb forats de diàmetre inferior a 7 mm i separats a una distància similar. L'alçada del mataguspires serà d'aproximadament 1 m, en funció de la intensitat del vent de zona, o bé anirà instal.lat a sobre de la ximeneia.


En  zones d'acampada lliure en les que es permeti fer foc de camp s'hauran d'adoptar les següents mesures:

 • preparar un cercle de seguretat de 10 m de diàmetre com a mínim, d'on s'eliminarà tota l'herba, matolls, fullaraca, pinassa, branquillons i qualsevol altre material sec, essent aquesta mesura, també preceptiva en el cas d'utilització de fogons de butà o propà.
 • El foc s'encendrà en un clot d'uns 20 cm de profunditat per uns 40 cm de diàmetre.

NormativaEntitat responsable
012 Atenció Ciutadana
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (20/08/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya