Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)


L'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) és un indicador o referència del nivell de renda que serveix per a determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics de l'Estat, i que substitueix en aquesta funció al salari mínim interprofessional (SMI).

Anualment, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, es determinarà la quantia del citat indicador tenint en compte, almenys, la previsió o objectiu d'inflació utilitzats en ella. De conformitat amb allò que estableix l'article 2.2 del Reial decret-llei 3/2004, de 25 de juny , per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant 2016:

a) Diari, 17,75 euros.
b) Mensual, 532,51 euros.
c) Anual, 6.390,13 euros.

L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2016 queda fixat en els mateixos termes que per a l'exercici 2015.

En els supòsits que la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació d'allò establert en el Reial decret-llei 3/2004, de 25 de juny,de racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia. (BOE 154, 26 de juny de 2004), la quantia anual de l'IPREM serà de 7.455,14 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 euros.

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, les referències al salari mínim interprofessional contingudes en normes vigents de l'Estat, qualsevol que sigui el seu rang, s'entendran referides a l'IPREM, llevat de les assenyalades a l'article 1 d'aquest Reial decret llei i en les seves normes de desenvolupament.

D'acord amb l'article 2.4 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, les comunitats autònomes poden fixar indicadors propis en l'exercici de les competències que constitucionalment els corresponguin. La Generalitat de Catalunya ha fixat mitjançant la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691), l'indicador de renda de suficiència (IRSC).

NormativaEntitat responsable
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
Podeu informar-vos
A Internet
data actualització (08/01/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya