Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Nivells mínims d'il·luminació en els llocs de treball


La il·luminació dels llocs de treball ha de permetre que els treballadors/ores disposin de condicions de visibilitat adequades per poder circular i desenvolupar les seves activitats sense risc per a la seva seguretat i salut.

Per lloc de treball s'ha d'entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

És obligació de l'empresari/ària adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors/ores o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim, havent de complir en qualsevol cas, amb les disposicions mínimes establertes en el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, referides a condicions constructives; ordre, neteja i manteniment; senyalització, instal·lacions de servei i protecció; condicions ambientals; il·luminació; serveis higiènics i locals de descans; i material i locals de primers auxilis.

La il·luminació de cada zona o part d'un lloc de treball s'ha d'adaptar a les característiques de l'activitat que s'hi desenvolupi, tenint en compte:

- Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que depenen de les condicions de visibilitat.
- Les exigències visuals de les tasques que s'hi duen a terme.

Els  nivells mínims d'il·luminació de les zones o parts del lloc de treball han de ser els que estableix el Reial Decret  486/1997 de 14 d'abril pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, annex IV:

Zones on s'executin tasques amb:

  1r. Exigències visuals baixes ....................... 100 lux
  2n. Exigències visuals moderades ............. 200 lux
  3r. Exigències visuals altes ........................... 500 lux
  4t. Exigències visuals molt altes ...................1000 lux

Àrees o locals:

Ús ocasional .................... 50 lux
Ús habitual ....................... 100 lux

Vies de circulació:

Ús ocasional ............... 25 lux
Ús habitual ................... 50 lux


Com realitzar les mesures dels nivells d'il·luminació?

Els nivells d'il·luminació s'han d'obtenir al lloc on es desenvolupin les tasques. Per tant, el nivell d'il·luminació es mesurarà a l'alçada de la zona on es desenvolupi l'activitat i amb la mateixa inclinació. En les zones d'ús general, es mesurarà a 85 cm de terra i en el de les vies de circulació, els nivells es mesuraran arran de terra, amb la finalitat d'assegurar la visualització de possibles obstacles o discontinuïtats del mateix.

Per últim, recordar que l'empresari/ària ha de garantir la informació, consulta i participació dels treballadors/ores sobre les qüestions esmentades.

NormativaEntitat responsable
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
Podeu informar-vos
data actualització (21/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya