Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Silenci administratiu


Les administracions públiques de Catalunya estableixen l'obligació de resoldre expressament tots els procediments i de notificar la resolució, tant si el procediment s'ha iniciat d'ofici com si s'ha iniciat a sol·licitud de la persona interessada. Simultàniament, regulen les conseqüències per al cas d'incompliment d'aquesta obligació.

Aquest mecanisme és el silenci administratiu, que és una manera d'acabar el procediment. El transcurs màxim de durada del procediment sense resolució expressa equival a una resposta positiva o bé negativa a les qüestions plantejades. El silenci positiu atorga efectes estimatoris i el negatiu desestimatoris.

Actualment, la regla general en els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada és que les persones entenguin estimades les seves pretensions, però cal esmentar els casos que el silenci no s'enten estimatori:
  • Quan la persona interessada exerceix el seu dret de petició.
  • Quan l'estimació comporti que la persona sol·licitant o tercers adquireixen facultats relatives al domini del servei públic.
  • Ens els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.
Respecte als procediments iniciats d'ofici, es produeixen els efectes següents:
  • Si el procediment implica un reconeixement o constitució de drets, o altres situacions jurídiques individualitzades, el silenci és desestimatori.
  • En procediments sancionadors o dels quals es poden derivar efectes desfavorables per a les persones interessades, el silenci administratiu produeix la caducitat del procediment i, per tant, l'arxiu de les actuacions.
El silenci administraviu positiu produeix un veritable acte administratiu eficaç, i respecte al silenci administratiu negatiu, aquest únicament té efectes processals. Permet que les persones interessades puguin interposar un recurs procedent, ja sigui davant l'Administració o davant els tribunals de jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas del silenci positiu i de manera congruent amb el fet que s'ha produït un veritable acte administratiu eficaç, la resolució expressa posterior al silenci només pot dictar-se estimatòria.

En canvi, en el cas del silenci negatiu, la resolució expressa posterior pot confirmar la desestimació o tenir un contingut estimatori. És a dir, l'Administració no està vinculada pel sentit negatiu del silenci.

NormativaEntitat responsable
Assessoria Jurídica
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (20/07/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya