Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Utilització de desfibril·ladors externs automàtics per personal no mèdic


Aquest Decret té per objecte regular els requisits per a la notificació de la instal·lació fora de l'àmbit sanitari dels desfibril·ladors externs automàtics de què disposin les entitats, públiques i privades, i els particulars, per atendre les aturades cardiorespiratòries que es puguin produir al seu àmbit d'actuació.
S'entén per:
 • Desfibril·lador extern automàtic (DEA): equip tècnic homologat per fer-lo servir d'acord amb la legislació vigent, capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable, amb alts nivells de seguretat. Quan aquest aparell requereix una acció humana de prémer el botó de connexió, s'anomena desfibril·lador extern semiautomàtic (DESA).
 • Personal sanitari: metges i metgesses, infermers i infermeres i personal tècnic d'emergències sanitàries (TES).
 • Consell Català de Ressuscitació (CCR): entitat constituïda amb la finalitat de promoure, coordinar i estandarditzar les activitats formatives, de recerca, de difusió i de bones pràctiques en suport vital i ressuscitació cardiopulmonar arreu de Catalunya. Aquesta activitat, que té incidència directa en la promoció i prevenció de la salut, es desenvolupa seguint les directrius de l¿European Ressuscitation Council (ERC), organisme al qual el CCR està vinculat.
La instal·lació d'un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, establiment, servei o domicili particular, amb l'excepció dels centres sanitaris, s'ha d'ajustar al que preveu l'article 3 del Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.
De forma prèvia a la instal·lació del DEA, les entitats públiques o privades o els particulars ho han de notificar davant la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, mitjançant imprès normalitzat que es pot descarregar de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat). 
La notificació s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable sobre els següents aspectes:
 1. El DEA té el marcatge CE que garanteix la conformitat amb la normativa reguladora de productes sanitaris.
 2. En la utilització i el manteniment del DEA se seguiran, en tot moment, les prescripcions del seu fabricant.
 3. La ubicació del DEA i les seves normes d¿utilització estan adequadament senyalitzades en un lloc visible.
 4. S'han previst mitjans per a la comunicació immediata amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a càrrec de qui instal·la el DEA, així com un sistema d'alerta posterior a l'autoritat sanitària a través del telèfon 112.
 5. Al lloc d'ubicació del DEA hi ha, durant l'horari d'activitat, almenys una persona autoritzada per a l'ús de l'aparell, d'acord amb l'article 6, llevat que es tracti d'aparells ubicats a la via pública.
 6. Que el personal autoritzat per a l'ús del DEA ha realitzat els cursos de formació continuada, quan escaigui.
L'Oficina de Gestió Empresarial, en el mateix moment en què es presenta la notificació i la declaració responsable adjunta, inscriu d'ofici la instal·lació del DEA al Registre de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari, i lliura el document acreditatiu de la inscripció. 
La responsabilitat dels DEA recau sobre el o la titular de l'entitat, empresa, establiment, servei o particular titular del seu emplaçament. La persona responsable del DEA ha de garantir que el DEA l'utilitzaran persones autoritzades. En cas d'aparells DEA ubicats a la via pública, la persona responsable del DEA no està obligada tenir una persona autoritzada perquè el faci servir.
Es crea el Registre de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari, adscrit al departament competent en matèria de salut. 
Són objecte d'inscripció en el Registre les dades següents:
 1. Dades identificatives i domicili de la persona física o jurídica titular de l'entitat, empresa, establiment o servei que tingui desfibril·lador i, en el cas de persones jurídiques, dades identificatives de qui tingui la representació legal.
 2. Marca, model i número de sèrie del desfibril·lador, nom del fabricant o distribuïdor, número de l'organisme notificat que ha atorgat el marcatge CE.
 3. Dades sobre l'espai físic concret on està situat el desfibril·lador
Les dades de caràcter personal que contingui el Registre s'incorporaran al fitxer automatizat que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, es reguli a aquests efectes per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de salut. Qualsevol modificació de caràcter essencial de les dades objecte d'inscripció ha de ser comunicada davant la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunyadins del termini d'un mes des que s'hagi produït.
Estan autoritzats per utilitzar els aparells DEA el personal sanitari,així com les persones majors d¿edat que puguin acreditar la superació del programa de formació base per a l'ús del DEA. Es consideren autoritzades per a l'ús de DEA les persones provinents d'altres comunitats autònomes o d'altres estats membres de la Unió Europea que tinguin la formació necessària per exercir funcions anàlogues al seu lloc de procedència. En tot cas,en els supòsits en què no sigui possible que la persona autoritzada apliqui la desfibril·lació qualsevol persona pot aplicar la desfibril·lació amb finalitats terapèutiques.
El programa de formació base perquè personal no sanitari utilitzi el programa de formació per personal instructor en l'ús del DEA el programa de formació continuada per a l'ús del DEA. Tots aquests recullen les recomanacions de l'European Resuscitation Council, del Consell Català de Ressuscitació o dels altres consells o associacions científiques de l'àmbit de la ressuscitació sota l'European Ressuscitation Council.
Les persones que hagin superat els programes de formació base han d'actualitzar la seva formació en un període màxim de tres anys. Els cursos de formació són organitzats per les entitats, públiques o privades. Les entitats formadores autoritzades han de lliurar el corresponent certificat acreditatiu de la superació del curs a les persones interessades. Les entitats formadores autoritzades han de comunicar al departament competent en matèria de salut, a la finalització de cada curs, la relació de persones que hagin superat els cursos de formació i les persones instructores que n'hagin estat les responsables.
Les entitats, públiques o privades que imparteixen la formació regulada a l'article 7 han de ser autoritzades pel departament competent en matèria de salut. La formació adreçada a personal instructor s'ha de justificar en funció de les necessitats de formació de personal de base.
L'autorització per operar com a entitat formadora per a l'ús de desfibril·ladors per part del personal no sanitari, i/o com entitat formadora de personal instructor, s'ha de sol·licitar, de forma prèvia a l'inici de l'activitat, davant la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE). 
A la sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar:
 • Memòria justificativa de l'activitat docent que es proposa impartir, amb descripció del seu contingut i duració, d'acord amb aquest Decret.
 • Declaració responsable de la disponibilitat d'instal·lacions adequades per impartir la formació.
 • Declaració responsable del fet que es disposa del material pedagògic exigible d'acord amb aquest Decret.
 • Documentació acreditativa del fet que es compta amb el personal formador exigible d'acord amb aquest Decret.
L'Oficina de Gestió Empresarial ha de verificar, en el mateix moment en què es presenten, que s'aporten tots els documents. Un cop verificat el que estableix l'apartat anterior, l'Oficina de Gestió Empresarial ha de trametre l'expedient al departament competent en matèria de salut. Exhaurit el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi emès resolució o s'hagi requerit l'esmena de la sol·licitud.
Es crea el Registre de formació per a l'ús de desfibril·ladors per personal no sanitari, adscrit al departament competent en matèria de salut. 
Les dades de caràcter personal que contingui el Registre s'incorporaran al fitxer automatizat que es reguli a aquests efectes per ordre del la persona titular del departament competent en matèria de salut. Qualsevol modificació de caràcter essencial en les dades objecte d'inscripció ha de ser comunicada per l'entitat formadora, dins del termini d'un mes des que s'hagi produït. El departament competent en matèria de salut ha de mantenir actualitzat el Registre de formació per a l'ús de desfibril·ladors per personal no sanitari.
El departament competent en matèria de salut ha de promoure la instal·lació dels DEA. El departament competent en matèria de salut ha de promoure, a través del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els mecanismes de coordinació oportuns amb dispositius com ara protecció civil, bombers, cossos de policia i altres que siguin necessaris per estendre la instal·lació i l'ús dels DEA.
El departament competent en matèria de salut ha de desenvolupar els mecanismes d'inspecció i control que siguin oportuns per assegurar el compliment del que estableix aquest Decret.
 
 
 
 
 
 

 

NormativaEntitat responsable
Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (28/02/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya