Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Coordinació de la Seguretat Privada


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 06
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Es crea el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada com a òrgan de caràcter consultiu en matèria de seguretat privada, amb la finalitat de promoure la coordinació dels sectors implicats en aquesta matèria en l'àmbit de Catalunya.

Són funcions del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada:

Assessorar el Departament d'Interior sobre els criteris generals d'aplicació, desenvolupament i coordinació de caràcter complementari de la normativa vigent sobre seguretat privada.

Proposar criteris d'homogeneïtzació d'actuacions administratives quan siguin necessaris.

Intercanviar experiències dels diferents sectors representats en el Consell i formular propostes de procediments de lluita contra la delinqüència objecte de la seguretat privada.

Conèixer els avenços tècnics que es vagin produint en mesures de seguretat i que, si escau, puguin substituir les ja existents i informar sobre ells.

Proposar criteris de coordinació de les empreses i el personal de seguretat privada amb la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i si escau, amb la resta de forces i cossos de seguretat.

Analitzar, valorar i, si s'escau, proposar activitats de formació del personal de seguretat privada.

Informar sobre qualsevol avantprojecte de normativa que pugui afectar el sector.

Elevar al Departament d'Interior els informes que s'estimin convenients o que aquest li reclami, en l'àmbit de la seva competència.

Components

El Consell de Coordinació de la Seguretat Privada és integrat pels membres següents:

a) Per la Generalitat de Catalunya: La persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat, que n'exerceix la presidència del consell, o persona en qui delegui, i la persona titular de la Direcció General de la Policia, que n'exerceix la videpresidència.
Les persones titulars dels Serveis Territorials d'Interior competents en matèria de seguretat o bé la persona en qui deleguin.
Dos membres del Cos de Mossos d'Esquadra
Dos persones representants de la Direcció General de la Policia
Una persona representant per cadascun dels departaments competents en matèries de: Treball, Indústria, Comerç, Turisme i Consum.
b) Tres representants de l'Administració general de l'Estat
c) Dos representants de les corporacions locals
d) Dos representants de les associacions o les federacions de les entitats de crèdit.
Dos representants dels treballadors del sector.
e) Un representant dels organismes, associacions o federacions i un representant dels treballadors, de les empreses o entitats obligades a disposar de mesures de seguretat, incloses en els grups següents: joieries i argenteries; galeries d'art i tendes d'antiguitats; estacions de servei i unitats de subministrament de combustibles i carburants; empreses de producció, transport i distribució d'explosius i armes; oficines de farmàcia; administracions de loteria i despatxos d'apostes mútues; establiments de jocs d'atzar; i mitjanes i grans empreses de distribució i de transport:
f) Dos representants de les federacions i associacions d'empreses de seguretat d'àmbit autonòmic
Un representant de les federacions i associacions d'empreses de seguretat d'àmbit supraautonòmic
Tres representants dels treballadors del sector
g) Un representant de la Federació Catalana de Caça
h) Un representant de les associacions o federacions de detectius privats de Catalunya
i) Un representant dels centres de formació autoritzats a Catalunya per impartir ensenyaments de formació i actualització del personal de seguretat privada.

Designació i nomenament

Els membres del Consell en representació de la Generalitat de Catalunya que no ho són per raó del càrrec són designats, pel que fa als representants del Departament d'Interior i de la resta de departaments, pels consellers o conselleres.

Els representants de l'Administració general de l'Estat esmentats en l'article 3.1.b) han de ser designats pel delegat del Govern a Catalunya.

Els membres del Consell en representació de les corporacions locals són designats per l'Associació Catalana de Municipis i per la Federació de Municipis de Catalunya.

Els organismes, les associacions o les federacions, legalment constituïdes, en representació de les entitats o empreses esmentades en cadascun dels grups especificats en l'article 3.1, apartats f), h) i i), que tinguin àmbit d'actuació autonòmic, designaran sengles representants, els quals conjuntament proposaran el nomenament dels respectius membres al Consell, tants com indiquen els apartats esmentats.

Les associacions o les federacions, legalment constituïdes, en representació de les entitats de crèdit esmentades en l'article 3.1, apartat d), que tinguin àmbit d'actuació autonòmic, quan existeixin, o d'àmbit estatal en cas contrari, i les federacions i associacions d'empreses de seguretat d'àmbit supraautonòmic esmentades en l'article 3.1, apartat f), designaran sengles representants, els quals conjuntament proposaran el nomenament dels respectius membres al Consell, tants com indiquen els apartats esmentats.

El representant de les entitats a què es refereix l'article 3.1.e), el proposarà el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, i haurà de pertànyer a una entitat amb àmbit d'actuació català.

Per tal d'afavorir la representació de tots els sectors esmentats a l'article 3.1.e), el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada pot acordar la limitació del mandat d'aquest membre i l'establiment d'un sistema rotatori mitjançant el qual sigui substituït per un altre representant proposat segons el paràgraf anterior.

El representant de la Federació Catalana de Caça, el proposarà aquesta.

Les organitzacions sindicals que siguin representatives en l'àmbit de Catalunya han de designar els representants dels treballadors de cadascun dels sectors del Consell, esmentats en l'article 3.1, dels quals hagin de formar part.

Un cop fetes les corresponents designacions i propostes, el conseller d'Interior ha d'efectuar el corresponent nomenament dels membres del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada.


data actualització (18/02/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya