Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (CIIEDH)


Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 495 16 00
Fax
93 321 61 11

Funcions

D'acord amb el que estableix l'article 4 bis de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, les funcions de la Comissió són les següents:
a) Coordinar l'actuació dels departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.
b) Establir criteris i marcar pautes per a la intervenció operativa en aquesta matèria d'acord amb la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones.
c) Establir anualment les prioritats del Govern en polítiques d'igualtat de gènere.
d) Impulsar i coordinar els programes operatius sectorials.
e) Aprovar l'informe anual d'execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere a l'Administració de la Generalitat.
f) Proposar al Govern per a la seva aprovació, mitjançant el conseller o la consellera de la Presidència, el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat i la resta de plans i programes d'equitat de gènere i violència masclista en l'àmbit de competències de la Generalitat.
g) Conèixer i valorar els informes i avaluacions de polítiques d'igualtat de gènere i violència masclista.
h) Conèixer i valorar les conclusions dels seus grups de treball.
i) Proposar a la presidència de l'Institut Català de les Dones mesures normatives necessàries per fomentar la igualtat efectiva de dones i homes.
j) Proposar a la presidència de l'Institut Català de les Dones la sol·licitud d'informes i dictàmens al Consell Nacional de les Dones de Catalunya i a la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.
k) Conèixer les actuacions i valorar les propostes, informes i conclusions que li sotmeti la Comissió Tècnica.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pel Govern.

Components

Composició
La presidència de la Comissió correspon a la persona titular del departament al qual està adscrit l'Institut Català de les Dones, i en formen part, les persones següents:
a) La persona titular de la presidència de l'Institut Català de les Dones, que exerceix la vicepresidència primera de la Comissió, i supleix la presidenta o el president de la Comissió en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.
b) La persona titular de la direcció executiva de l'Institut Català de les Dones, que exerceix la vicepresidència segona de la Comissió, i supleix la vicepresidenta primera o el vicepresident primer en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.
c) Una persona representant de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat, amb rang d'alt càrrec, designada per la persona titular del departament respectiu.
d) Les persones titulars dels òrgans següents:
- Secretaria General de l'Esport
- Direcció General de Comunicació del Govern
- Direcció General de la Policia
- Direcció General de Joventut
- Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
- Direcció General de Famílies Direcció General d'Igualtat
e) Un/a vocal del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.


data actualització (14/05/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya