Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General Operativa

Responsable

Sr.   David Borrell i Anglada

Càrrec

sub-director general Operatiu

Adreça
Avinguda de Serra Galliners, s/n (Universitat Autònoma de Barcelona)
Població
08193  Cerdanyola del Vallès
Telèfon
93 586 79 82
Fax
93 586 79 70
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 28
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Per a l'establiment de l'estructura organitzativa del cos de Bombers de la Generalitat, que es concreta respecte de la Sub-direcció General Operativa, es determinen, en ordre organitzatiu descendent, els nivells estructurals següents en funció del seu caràcter central o territorial:

a) Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

b) Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Sub-direcció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat. La naturalesa organitzativa de la Divisió és d'òrgan central, mentre que la de la Regió és la d'òrgan territorial.

Les Àrees són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a una Divisió o Regió, a les quals correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers. S'estableixen els següents tipus d'Àrees:

a) Àrees Centrals: com a desenvolupament de les Divisions.

b) Àrees Regionals: com a desenvolupament de les regions s'assimilen a zones. Les àrees regionals són la denominació operativa de les zones assenyalades a l'article 24 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió, a la qual correspon la direcció operativa dels bombers. S'estableixen els tipus d'Unitats següents: a) Unitats Centrals: com a desenvolupament de les àrees centrals o divisions centrals. b) Unitats Regionals: com a desenvolupament de les àrees regionals o regions.

El Grup és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una Unitat, les responsabilitats del qual són, amb caràcter general, les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques dels bombers.

El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.

La creació, modificació o supressió dels grups i parcs es farà per ordre del conseller competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

El territori de Catalunya s'articula, als efectes de la implantació del cos de Bombers de la Generalitat, en les regions d'emergències següents: Centre, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Les Regions d'Emergències comprenen les comarques i els municipis que s'estableixin per ordre del conseller.

Les regions d'emergències són la denominació operativa de les brigades assenyalades a l'article 24 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Sub-direcció General Operativa

La Sub-direcció General Operativa adscrita a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, es crea com a òrgan al qual s'encomana el comandament operatiu del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del seu comandament superior, que correspon a la persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, sota l'autoritat superior de la persona titular del Departament.

Correspon a la Sub-direcció General Operativa el comandament operatiu del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, del personal tècnic especialitzat i del personal bomber voluntari, sens perjudici del comandament que correspon a la persona titular de la Direcció General, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors del Departament.

Correspon a la Sub-direcció General Operativa, en l'àmbit de les seves competències, l'exercici de les funcions següents:

Planificar, dirigir i gestionar les operacions d'intervenció relatives a la prevenció, extinció d'incendis i salvaments que es produeixin a Catalunya.

Establir les instruccions i directrius operatives a seguir pel cos de bombers de la Generalitat, els bombers voluntaris i altre personal operatiu en les intervencions.

Planificar i dirigir l'activitat operativa dels serveis especialitzats de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

Elaborar i desenvolupar els procediments operatius d'intervenció en les emergències.

Identificar, desenvolupar i implantar noves estratègies d'intervenció i dels recursos associats.

Planificar i proposar la distribució dels recursos humans i materials dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

Proposar les instal·lacions, equipaments i infraestructures necessàries per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

Detectar i identificar la formació necessària del cos de bombers de la Generalitat, bombers voluntaris i altre personal operatiu.

Realitzar els informes sobre les emergències i les actuacions derivades de la seva atenció que li siguin sol·licitats.

Participar en l'elaboració de la carta de serveis de bombers.

Impulsar, en coordinació amb la Sub-direcció General Tècnica l'activitat de prevenció operativa de les Regions d'Emergències.

Qualsevol altra funció que li encomanin.


data actualització (26/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya