Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Organització

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sonia Armero Villalba

Càrrec

cap del Servei d'Organització

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del
Departament, així com assegurar-ne la implementació i avaluació.
b) Informar les disposicions normatives que afecten els processos administratius, per assegurar-ne l'adequació
als criteris de simplificació, racionalització i administració electrònica.
c) Gestionar projectes d'anàlisi, millora, simplificació i redisseny de processos i tècniques de gestió, i
col·laborar en la seva implantació.
d) Gestionar projectes d'implantació de sistemes de gestió de la qualitat i vetllar pel correcte manteniment dels
sistemes implantats.
e) Impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement, així com estudiar i elaborar els sistemes
d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.
f) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració electrònica, proposar les actuacions
necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics, per millorar la interacció administrativa amb
la ciutadania, la interoperabilitat i les relacions interadministratives.
g) Assessorar les unitats del Departament i donar-hi suport en els temes relacionats amb l'impuls i
desenvolupament de l'administració electrònica.
h) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la
informació i les comunicacions, en col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
i) Analitzar les necessitats de les unitats del Departament relatives a les TIC, avaluar la relació cost-benefici de
la seva implantació i informar sobre l'oportunitat de l'encàrrec corresponent al CTTI.
j) Dissenyar els indicadors necessaris per a una correcta avaluació de l'impacte de la implementació de les
millores en els processos administratius i del desenvolupament de l'administració electrònica en el
Departament, gestionar-ne la recolllida i fer el tractament de les dades per a l'elaboració dels corresponents
informes d'avaluació.
k) Definir les accions encaminades a garantir la seguretat de la informació d'acord amb els criteris corporatius i
vetllar per la seva aplicació.
l) Dur a terme les accions necessàries per adequar l'activitat departamental a la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
m) Coordinar les actuacions en matèria de gestió documental i arxiu del Departament.
n) Validar les instruccions per precisar l'aplicació les directrius generals establertes en el protocol de gestió de
documents electrònics i arxiu de la Generalitat, i proposar-ne l'aprovació.
o) Col·laborar en el disseny i la implementació de programes interdepartamentals dins del seu àmbit
d'actuació.
p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
 


data actualització (15/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya