Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Mercè Santmartí Miró

Càrrec

directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 214 70 00
Fax
93 214 70 58
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Representar el Departament en el seu àmbit territorial.  Aquest comprèn les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès,el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrrec seu, sense perjudici de la dependència funcional per part dels serveis territorials adscrits, a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.

Coordinar el personal que exerceix la funció inspectora  en matèria de ports  i costes adscrit als serveis territorials.

Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions en el seu àmbit territorial.

Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.

Executar i supervisar les tasques d'administració general.

Tramitar  els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial,  tinguin atribuïda la competència, i si s'escau, emetre'n la resolució.

Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.
Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent.

Qualsevol altra funció de naturalesa  que els sigui encomanada.data actualització (10/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya