Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya


Adreça
Avinguda de Serra Galliners, s/n (Universitat Autònoma de Barcelona)
Població
08193  Cerdanyola del Vallès
Telèfon
93 582 03 00
Fax
93 582 03 64
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan col·legiat d'assessorament i consulta en el qual els representants dels membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració harmonitzen els interessos respectius. Aquest òrgan està adscrit a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, on té la seu.

Corresponen al Consell de Bombers Voluntaris les funcions següents:
 • Emetre informe sobre les disposicions de caràcter general que afectin els membres del cos de bombers voluntaris.
 • Proposar criteris d'interpretació i de desplegament del Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i altres normes que els siguin aplicables.
 • Elaborar estudis i propostes que afectin les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments exercides pels membres del cos de bombers voluntaris.
 • Estudiar i proposar l'adopció de mesures preventives encaminades a la prevenció i l'extinció d'incendis i de salvaments, especialment pel que fa a l'equipament i a la dotació dels parcs.
 • Fer estudis en relació amb els riscos d'incendis potencials i els membres del cos de bombers voluntaris mobilitzables en el territori de Catalunya.
 • Informar de totes les qüestions relatives als membres del cos de bombers voluntaris, a petició de les associacions legalment constituïdes de membres del cos de bombers voluntaris.
 • Proposar criteris de coordinació, cooperació i assistència entre els membres del cos de bombers voluntaris.
 • Proposar mesures a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per millorar la formació, el perfeccionament i la capacitació dels membres del cos de bombers voluntaris.
 • Aprovar la proposta de planificació de les activitats formatives anuals adreçades als membres del cos de bombers voluntaris.
 • Donar suport a la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments en la tramitació de la convocatòria d'accés a la Secció Activa del cos de bombers voluntaris
 • Emetre informe previ en els supòsits previstos en aquest Reglament.
 • Totes aquelles altres que legalment o reglamentàriament li siguin atribuïdes.

Components

Presidència: titular de la Direció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (DGPEIS).

Representants de la Generalitat: designats per la DGPEIS entre els caps de les regions d'emergències i les persones amb rang de subdirector/a general de la DGPEIS (en el mateix nombre que els representants del cos de Bombers Voluntaris)

Representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat, un per cadascuna de les regions d'emergències.

Secretaria: una persona funcionària designada per la DGPEIS, que assistirà amb veu i sense vot.


data actualització (28/05/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya