Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Emetre informe preceptiu sobre les disposicions normatives de la Generalitat o de les corporacions locals que regulen el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics en els termes de l'article 1.3 de la Llei 10/1990, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Emetre informe preceptiu sobre les disposicions normatives de la Generalitat o de les corporacions locals que regulen les condicions tècniques que ha de complir cadascun dels diversos tipus de locals.

Emetre informe preceptiu sobre les disposicions normatives de la Generalitat o de les corporacions locals que regulen les ordenances i reglaments de planejament urbanístic mitjançant els quals els municipis limiten la instal·lació i l'obertura dels establiments sotmesos a la Llei 10/1990.

Emetre informe preceptiu sobre les disposicions normatives de la Generalitat o de les corporacions locals que regulen reglamentacions específiques sobre espectacles.

Components

El Consell Assessor és integrat per una Comissió Permanent formada pels membres següents:

A) Presidència (la persona titular del Departament).

B) Vicepresidència (persona titular de la DG d'Administració de Seguretat).

C) En representació dels departaments de la Generalitat:
11 vocals (2 pel Departament i 1 pel Dept. de la Presidència, Política Territorial i Obres Públiques, Treball i Indústria, Comerç Turisme i Consum, Cultura, Salut, Medi Ambient, Benestar i Família, i Economia i Finances).
(D'acord amb el DECRET 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5795, pàg. 1774, de 13.1.2011) la denominació dels departaments detallats queda de la manera següent :
El Departament de Governació i Administracions Públiques passa a denominar-se Departament de Governació i Relacions Institucionals.
El Departament d'Economia i Finances passa a denominar-se Departament d'Economia i Coneixement.
El Departament d'Educació passa a denominar-se Departament d'Ensenyament.
El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació passa a denominar-se Departament d'Interior.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques passa a denominar-se Departament de Territori i Sostenibilitat.
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació passa a denominar-se Departament de Cultura.
El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural passa a denominar-se Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
El Departament d'Acció Social i Ciutadania passa a denominar-se Departament de Benestar Social i Família.
El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa passa a denominar-se Departament d'Empresa i Ocupació).

D) 1 representant de l'Institut Català del Consum.

E) En representació de les corporacions municipals: 3 vocals .

F) 2 representants dels consells comarcals.
G) En representació dels sectors interessats:

1 vocal de les associacions d'empresaris d'espectacles, activitats recreatives i locals de concurrència pública.
1 vocal en representació de les associacions sindicals.
1 vocal en representació de les associacions de consumidors i usuaris.

H) Secretaria.


data actualització (02/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya