Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Mediació i conciliació en cas de conflictes col·lectius.

Formulació de mocions i evacuació de consultes en matèries relatives a l'estatut professional.

Emissió d'informes en els expedients disciplinaris que s'instrueixin als membres del cos per faltes molt greus i en tots els que s'instrueixin als representants de les organitzacions sindicals.

Emissió d'informe previ i preceptiu sobre els projectes de disposicions de caràcter general relatius a les funcions del Consell.

Estudi de programes de modernització de mètodes i tècniques de treball.

Presentació de propostes de mesures relatives a política de personal del cos.

Participació en l'establiment de les condicions de prestació del servei dels funcionaris.

Components

El Consell, sota la presidència de la persona titular del Departament d'Interior o d'aquella altra en qui aquesta delegui, és l'òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos.


El Consell s'estructura en:

A) President.
B) Secretari del Consell.
C) Ple.
D) Comissions i grups de treball.

El Consell és integrat paritàriament pels membres següents:

A) PRESIDENT:  (per delegació del titular del Departament).
B) Secretari del Consell.

* els representants de l'Administració que designi la persona titular del Departament, en funció del nombre de representants del cos de mossos d'esquadra en el Consell.


* els representants dels membres dels cos de Mossos d'Esquadra, elegits sobre la base d'un representant per cada 2.500 funcionaris o fracció de cadascuna de les escales que constitueixen el cos, que resultin de les eleccions sindicals celebrades de conformitat amb el que disposen l'article 54 de la Llei 10/1994 i el Decret 104/1995 sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives.


data actualització (17/12/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya