Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Amb l'objectiu de disposar d'un òrgan de participació i consultiu, es crea la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, adscrita al Servei Català de Trànsit.

Corresponen a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, entre d’altres, les funcions següents:

1. Actuar com a òrgan de participació i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria de trànsit i seguretat viària, i com a fòrum permanent d'anàlisi, reflexió, debat i participació, on tenen cabuda les entitats públiques i privades relacionades directament o indirectament amb la seguretat i la gestió del trànsit.

2. Emetre informe sobre el Pla de seguretat viària, fer el seguiment del desenvolupament d'aquest, valorar-ne el resultat final i elevar les seves conclusions a la persona titular del Departament.

3. Emetre informe sobre el Pla d'activitat anual del Servei Català de Trànsit i supervisar el desenvolupament de l'activitat del Servei.

La Comissió es reuneix, si més no,  un cop per semestre i, en sessió extraordinària, sempre que ho decideixin la presidència o una 3a. part dels seus membres. Correspon a la presidència convocar les sessions de la Comissió, dirigir les deliberacions i moderar les intervencions dels seus components, entre d'altres funcions.

La vicepresidència primera substitueix la presidència en cas d'absència o d'impediment, amb els mateixos drets, deures i atribucions.

Les funcions de la persona nomenada secretari/ària són les que marca la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de Catalunya.

El règim d'acords i de constitució de la Comissió Catalana de Trànsit i Sgtat. Viària es regeix per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de Catalunya.

El Servei Català de Trànsit aporta la infraestructura i el suport administratiu a la Comissió.


Components

La Comissió, presidida per la persona titular del Departament, té com a coordinador/a la persona titular de la Secretaria General i com a vicepresidència 1a. la persona titular de la direcció del Servei Català de Trànsit. La persona titular del Departament nomenarà com a vicepresidència 2a. una persona representant de l'Administració local, i com a vicepresidència 3a. una persona representant de les entitats més representatives en l'àmbit de la seguretat viària.

Són vocals nats de la Comissió els membres del Comitè de Direcció de Trànsit, els membres de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària i un delegat territorial del Govern, nomenat per la persona titular del Departament d'Interior, en representació de l'Administració territorial de la Generalitat, i un director dels serveis territorials del departament competent en matèria de Trànsit i Seguretat Viària.

La persona titular del Departament podrà nomenar vocals de la Comissió, en un nombre no superior a 20, persones de reconegut prestigi o representatives d'institucions, sectors i àmbits d'activitat relacionats amb el trànsit, la circulació de vehicles, el transport i la seguretat viària, i representants de les organitzacions municipalistes més representatives a Catalunya.

Quan ho aconsellin els assumptes a tractar es podran convidar, en qualitat de consultor, amb veu i sense vot, aquelles persones que puguin ajudar en els treballs i deliberacions de la Comissió.

El/la secretari/a serà nomenat/da en la sessió constitutiva de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.

De la Comissió Catalana de Seguretat Viària depenen els grups de treball (GT) següents:

- GT Directrius de les Policies Locals de Trànsit.

- GT Catalogació de la Xarxa Viària.

- GT Senyalització.

- GT Determinació de Criteris dels Estudis de Mobilitat Viària.

- GT  Qualitat dels Centres de Formació de Conductors.

- GT Gent Gran.

- GT Motos.

- GT SIAVT.

- GT Seguretat Viària Laboral.

- GT Incidències amb animals a la via.

- GT Propostes Legals.

- GT Reincidents.data actualització (17/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya