Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Protecció Civil de Catalunya


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador superior en aquesta matèria a Catalunya.
 
FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA
a) Emetre informes previs sobre els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general relatius a les matèries a què es refereix l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
b) Informar els plans de protecció civil de la Generalitat, abans de la tramitació d'aquests al Govern per procedir-ne a l'aprovació.
c) Homologar els plans de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal que li corresponguin.
d) Informar els plans d'actuació dels plans especials i territorials de protecció civil de la Generalitat.
e) Homologar els plans d'autoprotecció, que es defineixin reglamentàriament, elaborats per empreses, centres i entitats per atendre les emergències generades per l'activitat pròpia, amb les al·legacions de l'ajuntament on s'ubica l'activitat i dels municipis que en poguessin quedar afectats.
f) Homologar els plans d'autoprotecció, que es defineixin reglamentàriament, elaborats per empreses, centres i entitats per atendre les emergències provinents de l'exterior, amb les al·legacions de l'ajuntament on s'ubica l'activitat i dels municipis que en puguin quedar afectats.
g) Emetre informes previs sobre els reglaments de desenvolupament i d'execució de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
h) Emetre informes sobre les normes tècniques i les disposicions legals relacionades amb la protecció civil que es dictin a Catalunya.
i) Participar en la coordinació de les actuacions dels òrgans relacionats amb la protecció civil.
j) Ser informada del funcionament material dels plans i de les actuacions de resposta, avaluar-ne els resultats i formular les propostes adequades.
k) Verificar el funcionament dels plans de protecció civil després de produir-se incidències de rellevància, sobre la base de l'informe emès per l'òrgan corresponent del departament competent en matèria de protecció civil.
l) Establir els procediments i els estàndards que han de complir els projectes de restauració d'infraestructures, serveis i subministraments per garantir la reducció del risc que els ha malmès anteriorment. Excepcionalment, els projectes que no disposen d'estàndards adequats han de comptar amb l'informe de la Comissió.
m) Homologar els plans d'assistència i suport en matèria de protecció civil, elaborats i aprovats pels consells comarcals, per als municipis del seu àmbit.
n) Emetre informe previ a l'aprovació i modificacions del Mapa de protecció civil a què fa referència l'article 12 de la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya.
o) Les altres que li atribueixi la normativa vigent.
 
FUNCIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT
5. 1 La Comissió permanent té encomanat d'assegurar l'activitat de la Comissió entre cada Ple.
5.2 De manera general, correspon a la Comissió Permanent:
a) L'elaboració, l'estudi, l'informe i la proposta dels acords que hagi d'adoptar el Ple.
b) L'execució dels acords adoptats.
c) La informació de les activitats dutes a terme entre dues sessions consecutives de l'òrgan plenari així com de l'estat de l'execució dels seus acords.
d) També exercirà les funcions que li siguin encomandes pel Ple.
 
FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D'AUTOPROTECCIÓ
- La Comissió d'Autoprotecció, d'acord amb el procediment establert al Decret 30/2015, de 3 de març, en relació amb els plans d'autoprotecció, exerceix les funcions d'homologació previstes a les lletres e) i f) de l'article 2 del present Reglament.
- Dels plans homologats per la Comissió d'Autoprotecció, se n'ha de donar compte, als efectes informatius, al Ple de la Comissió de Protecció Civil en la primera sessió que tingui lloc.
- Sens perjudici del que disposa l'apartat 1, el Ple de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya es pot reservar l'homologació d'aquells plans que, per la seva complexitat o el seu objecte, consideri rellevants i, en tot cas, aquells en què els serveis tècnics competents informin sobre riscos de difícil o impossible gestió, que li seran elevats per la Comissió d'Autoprotecció als efectes de l'homologació parcial dels plans en què estiguin inclosos, si escau.

Comissions tècniques i grups de treball
7.1 La Comissió pot distribuir el treball preparatori del Ple i de la Comissió permanent en comissions tècniques ordinàries o especials, i en grups de treball. En el moment de creació d'aquests òrgans subordinats, la Comissió ha d'establir la composició, les funcions i, si s'escau, el règim de funcionament i designarà el seu coordinador, component que durà a terme la tasca de direcció i coordinació.
7.2 Les comissions tècniques tindran com a objecte tractar de manera permanent una temàtica concreta, relacionada amb qualsevol dels molts aspectes de la protecció civil, amb la finalitat que la Comissió de Protecció Civil de Catalunya pugui dur a terme les funcions d'estudi, proposta i informe descrites a l'article 2 del present Reglament.

Components

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya funciona en: Ple, en Comissió Permanent i en Comissió d'Autoprotecció.
No obstant això, per a l'estudi de temes concrets, es podran crear comissions tècniques i grups de treball.

COMPOSICIÓ DEL PLE
a) La persona titular del departament competent en matèria de protecció civil, que n'exerceix la presidència.
b) La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de seguretat que n'exerceix la vicepresidència primera i la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció civil, que n'exerceix la vicepresidència segona.
c) Les persones titulars de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, de la direcció general competent en matèria de policia i de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
d) La persona titular de la direcció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
e) La persona titular de la direcció responsable del Cos d'Agents Rurals.
f) La persona titular de la direcció del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 a Catalunya (CAGTU112).
g) La persona titular de la direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
h) Les persones titulars de la direcció dels organismes de la Generalitat competents en matèria de meteorologia, geologia, aigua, qualitat ambiental i la persona titular de la direcció de la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya.
i) Una persona representant de cada un dels departaments competents en matèria de seguretat industrial, de transport i carreteres, de salut, d'educació, d'acció social i ciutadania, de telecomunicacions i societat de la informació, d'atenció ciutadana, amb categoria de director o directora general o equivalent i de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya designats per la persona titular del departament competent en matèria de protecció civil a proposta del conseller o consellera del departament corresponent, i la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació interdepartamental.
j) Dos representants de l'Administració General de l'Estat que serà un de la Delegació del Govern a Catalunya i un altre de la Subdelegació del Govern a Tarragona, designats per la persona titular de la Delegació del Govern a Catalunya.
k) Quatre persones representants de les entitats locals designades per la persona titular del departament competent en matèria de protecció civil a proposta de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya.
l) Una persona representant de l'Ajuntament de Barcelona designat per la persona titular del departament competent en matèria de protecció civil, a proposta d'aquesta entitat.
m) Quatre persones tècniques en matèria de protecció civil, dos d'elles amb rang de subdirector general, designades per la persona titular del departament competent en matèria de protecció civil.
SECRETARIA:

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT
a) La persona titular del departament competent en matèria de protecció civil, que n'exerceix la presidència i la pot delegar.
b) La persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de seguretat que n'exerceix la vicepresidència primera i la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció civil, que n'exerceix la vicepresidència segona.
c) Les persones titulars de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, de la direcció general de la policia i d'una de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
d) La persona titular de la direcció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
e) La persona titular de la direcció general responsable del Cos d'Agents Rurals.
f) La persona titular de la direcció del Centre de Gestió de Trucades d'Urgència 112 a Catalunya (CAGTU112).
g) Les persones titulars de les direccions dels organismes de la Generalitat competents en matèria de meteorologia i aigua.
h) Dues persones representants dels departaments de la Generalitat de les que s'assenyalen a l'article 4.i).
i) Una persona representant de l'Administració General de l'Estat de les que s'assenyalen a l'article 4.j).
j) Dues persones representants dels ens locals de Catalunya.
k) Una persona representant de l'Ajuntament de Barcelona.
l) Dues persones tècniques en matèria de protecció civil.
SECRETARIA:

COMISSIÓ D'AUTOPROTECCIÓ
a) Com a president, el director general competent en matèria de protecció civil del departament competent en aquesta matèria.
b) Els dos tècnics de protecció civil a què fa referència la lletra l) de l'apartat 1 de l'article 6.
c) Una persona designada per la Comissió Permanent, entre els seus membres, que no estigui integrada en el departament competent en matèria de protecció civil.
d) Així mateix, un representant de l'Ajuntament de Barcelona quan el pla d'autoprotecció afecti aquest municipi.
SECRETARIA: una persona funcionària del departament competent en matèria de protecció civil.
 
12.2 La persona substituta dels representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya haurà de tenir com a mínim el nivell orgànic de subdirector general o càrrec equivalent o la categoria o el nivell orgànic immediatament inferior al de la persona titular i la substitució s'haurà de comunicar per escrit al president de la Comissió amb antelació a l'inici de la sessió i constarà a l'acta d'aquesta.
 
Membres de les comissions tècniques i dels grups de treball
8.1  Poden formar part de les comissions tècniques i dels grups de treball tant les persones que integren la Comissió com el personal al servei de qualsevol administració o particulars quan, pels seus coneixements, es consideri oportuna la seva inclusió.
8.2  Els components de les comissions tècniques i dels grups de treball que no siguin membres de la Comissió seran proposats al Ple o a la Comissió Permanent pels organismes interessats, a través d'un escrit adreçat al president.


data actualització (11/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya