Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Subministraments del Departament d'Interior


Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Les funcions de la Comissió de Subministraments del Departament d'Interior són les establertes a l'article 12 del Decret 96/2001, de 20 de març, en relació amb els subministraments i serveis complementaris derivats o relacionats propis del Departament.

La Comissió de Subministraments del Departament rebrà informació regular sobre la formalització dels contractes menors de subministraments i serveis complementaris derivats o relacionats.

Tanmateix, en l'àmbit de les seves funcions, podrà demanar tota la informació necessària a les unitats gestores per tal de fer el seguiment periòdic de les contractacions realitzades.

També podrà establir per a les diferents unitats les pautes o criteris necessaris per a la millora de la contractació del Departament, així com altres recomanacions que es derivin de l'avaluació dels resultats i les que sorgeixin en el si dels grups de treball que, en el seu cas, es puguin constituir per a la racionalització de les necessitats del Departament en matèria de subministraments i serveis complementaris derivats o relacionats.

Components

La Comissió de Subministraments del Departament està integrada pels membres següents:

President/a: director/a de Serveis.

Vicepresident/a: subdirector/a general de Gestió Econòmica i Contractació, el/la qual assumirà la presidència en cas d'absència del president/a.

Vocals:
Un/a representant de la Secretaria de Seguretat (actualment, la Secretaria de Seguretat no existeix, d'acord amb el Decret 320, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior, i aquesta representació correspondrà a la unitat Direcció General d'Administració de Seguretat, que exerceixi les funcions que tenia assignades la Secretaria de Seguretat ).
Dos representants de la Direcció de Serveis.
Un/a representant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
Un/a representant de la Direcció General de Protecció Civil.

Secretari/ària: un/a representant de l'Àrea de Compres i Logística.

En cas d'absència, vacant o malaltia regiran les normes de substitució dels òrgans col·legiats que es recullen al capítol VI del títol I de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

També s'integraran com a vocals un representant de les restants unitats directives, quan es tracti de contractacions o assumptes que afectin a la seva unitat. .

El/La president/a de la Comissió pot decidir l'assistència a les reunions, amb veu però sense vot, del personal tècnic especialitzat necessari, quan la naturalesa de les contractacions a tractar ho aconselli o quan ho consideri oportú.

Actuació com a Mesa de contractació
Quan la Comissió de Subministraments del Departament d'Interior actuï com a mesa de contractació, també ha de formar part de la Comissió:

- l'/la interventor/a delegat/ada del Departament
- un funcionari/ària llicenciat/da en dret adscrit/a a l'Assessoria Jurídica del Departament.

La Mesa de Contractació del Departament d'Interior assisteix l'òrgan de contractació i és l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes, en els termes que preveu la normativa sobre contractes del sector públic.

La Mesa de Contractació del Departament està integrada, amb caràcter permanent, pels membres següents:

President/a: director/a de Serveis.

Vicepresident/a: subdirector/a general de Gestió Econòmica i Contractació, el/la qual assumirà la presidència en cas d'absència del president/a.

Vocals:
El/La cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
Un/a representant de la unitat administrativa que proposa el contracte.
Una persona llicenciada en dret adscrita a l'Assessoria Jurídica del Departament.
Un/a representant de la Intervenció Delegada.

Secretari/ària: el/la cap de la Secció de Contractació.

També s'integrarà com a vocal un representant de l'Àrea de Compres i Logística, quan es tracti de contractacions o assumptes que afectin a la seva unitat.

En cas d'absència, vacant o malaltia regiran les normes de substitució dels òrgans col·legiats que es recullen al capítol VI del títol I de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Quan la naturalesa de les contractacions que calgui realitzar ho aconselli o quan així ho cregui convenient, el/la president/a de la Mesa de Contractació pot decidir l'assistència a les reunions, amb veu però sense vot, del personal tècnic especialitzat adient.


data actualització (20/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya