Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Contractació i Gestió Pressupostària

    Organigrama

Responsable

Sra.   Alexandra Capellades Manent

Càrrec

cap de la Secció de Contractació i Gestió Pressupostària

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

Gestionar i tramitar els expedients de contractació administrativa i les designacions per a la contractació del professorat.
 
Elaborar els plecs de clàusules administratives, participar en les meses de contractació i elaborar els informes en matèria de contractació administrativa.
 
Prestar assessorament i suport en matèria de contractació administrativa a les diferents unitats.
 
Tramitar els expedients relatius a l'adquisició, la cessió o l'arrendament de béns immobles.
 
Gestionar i mantenir les pòlisses d'assegurances.
 
Tramitar les convocatòries de subvencions promogudes per l'Institut.
 
Revisar i preparar la documentació necessària per elaborar l'avantprojecte de pressupost de l'Institut.
 
Gestionar el pressupost anual de l'organisme i les variacions de crèdit, així com elaborar i tramitar els documents comptables i gestionar els expedients amb contingut econòmic, tant d'ingressos com de despeses, la comptabilitat pressupostària, extrapressupostària i analítica, i preparar les liquidacions del pressupost.
 
Gestionar l'habilitació de l'Institut, justificar els fons rebuts i les reposicions periòdiques i esporàdiques i controlar la recaptació per via de constrenyiment.
 
Controlar la gestió de la tresoreria i fer el seguiment dels saldos de les entitats financeres.
 
Elaborar els informes necessaris per al seguiment de l'execució de les despeses.
 
Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.
 
A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (11/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya