Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Àngels Solé i Sanosa

Càrrec

cap del Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

a) Promoure els estudis i projectes per definir els programes, els continguts i l'estructura dels processos selectius dels cossos i el personal afectat per l'àmbit d'actuació definit a l'article 3 de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, que incorporin la perspectiva de gènere en la seva elaboració.

b) Promoure i coordinar els estudis i projectes per definir les competències, els perfils professionals i els mètodes de selecció i avaluació per a l'accés i la promoció als cossos i als col·lectius específics del personal afectat per l'àmbit d'actuació definit a l'article 3 de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, que incorporin la perspectiva de gènere en la seva elaboració.

c) Impulsar i desenvolupar els estudis destinats a definir els protocols d'avaluació per dur una arma de foc i participar en l'elaboració dels projectes destinats a fixar normatives específiques per a l'aplicació d'aquests protocols d'avaluació.

d) Impulsar i articular xarxes organitzatives amb les administracions o centres directius competents per coordinar l'aplicació dels protocols d'avaluació per dur una arma de foc i donar-los el suport tècnic corresponent.

e) Planificar i supervisar el suport que es presta als cossos de policia i al personal de protecció civil i d'extinció d'incendis i de salvaments en els processos de selecció i en l'assessorament per a l'avaluació de les pràctiques policials incloses en aquests processos selectius.

f) Coordinar la participació de l'Institut en els òrgans de selecció dels cossos de policia de Catalunya i de les estructures professionals del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

g) Coordinar les activitats de formació dels representants de l'Institut als tribunals d'oposició convocats per dur a terme els processos selectius dels cossos de policia de Catalunya i de les estructures professionals del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, en l'àmbit de les seves funcions específiques.

h) Establir i aplicar els criteris de selecció i de designació dels representants de l'Institut en els òrgans de selecció, i procurar que aquests tendeixin a assolir la representació equilibrada de dones i homes.

i) Impulsar i organitzar les activitats de difusió entre les parts interlocutores en matèria d'instruments i de mètodes de selecció adients per als col·lectius professionals específics.

j) Proposar i coordinar l'aplicació de les metodologies de desenvolupament i d'avaluació del perfil de competències clau tant per a l'accés com per al comandament, i les pròpies de cada especialitat, en el marc dels cursos selectius corresponents per als cossos i col·lectius professionals específics.

k) Coordinar i gestionar, mitjançant acords o convenis de col·laboració, els encàrrecs de consultoria o assessorament als centres o unitats que els sol·licitin sobre les metodologies i els instruments de selecció.

l) Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Les funcions descrites a les lletres a), b), c) i d) anteriors s'han d'exercir en coordinació i col·laboració amb els òrgans dels departaments competents en aquestes matèries.


data actualització (28/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya