Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Assessorament Jurídic (DGP)

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Paz Martí González

Càrrec

cap del Servei d'Assessorament Jurídic

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 300 22 96
Fax
93 300 95 23

Funcions

Al Servei d'Assessorament Jurídic li corresponen, en l'àmbit competencial de la Direcció General de la Policia, les funcions següents, que s'han d'exercir amb subjecció a les directrius jurídiques de l'advocat o advocada en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament:

Assessorar jurídicament els òrgans de la Direcció General i realitzar estudis i informes jurídics.

Col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament en l'elaboració d'avantprojectes de llei i projectes de disposicions de caràcter general, com també revisar les propostes de disposicions normatives que efectuïn la resta d'unitats orgàniques de la Direcció General.

Portar a terme l'assistència i el seguiment de totes les diligències judicials en què intervinguin membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra per causes derivades del servei, en col·laboració amb l'Assessoria Jurídica del Departament i el Gabinet Jurídic.


Col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament i el Gabinet Jurídic en els recursos contenciosos administratius, recursos d'inconstitucionalitat i qüestions de competència.


Examinar jurídicament les propostes de convenis i contractes.


Revisar jurídicament la proposta de resolució dels expedients disciplinaris incoats a membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i tramitar-los a l'Assessoria Jurídica del Departament.

Instruir i coordinar la tramitació dels recursos administratius; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral; les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la Direcció General i elaborar la corresponent proposta de resolució.

Recopilar les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina científica relacionades amb matèries pròpies de la Direcció General i donar-li la difusió oportuna.


Informar i col·laborar amb les altres unitats del departament que correspongui en el tractament de les qüestions que afectin la Direcció General en què intervinguin la Comissió Jurídica Assessora, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble i el Parlament de Catalunya.

Emetre informe sobre les propostes de circulars i instruccions en matèria de personal de la Policia de la Generalitat ¿ Mossos d'Esquadra.

Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.


Pel que fa a la Direcció General de la Policia, el personal facultatiu en dret i el personal que realitza funcions d'assessorament i assistència jurídica adscrits als Serveis d'Administració de la Subdirecció General d'Administració i Serveis, depenen funcionalment del Servei d'Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.


data actualització (23/05/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya