Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Responsable

Sra.   Marta Roca i Fina

Càrrec

directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-0801494-F

 

Funcions

Naturalesa i règim jurídic
Es crea l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al departament competent en matèria de seguretat pública.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de disposar de recursos suficients per a complir les seves funcions. A aquest efecte, té pressupost propi, d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de les finances públiques de Catalunya.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya es regeix per aquesta llei, per les disposicions que la despleguen, per la legislació general d'entitats autònomes que li sigui aplicable i per les normes generals de dret públic.

S'amplia el règim jurídic de contractació de l'Institut a les contractacions de persones físiques formadores per a la prestació d'activitats docents que s'ha de fer per designació administrativa

Finalitat
Les finalitats essencials de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya són les següents:

La formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals.

La creació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius professionals a què fa referència la lletra a, d'acord amb la normativa que els regula.

La promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.

Àmbit d'actuació
Als efectes d'aquesta llei, s'entén per cossos de policia de Catalunya la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Als efectes d'aquesta llei, s'entén per personal d'emergències el personal que integra els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya; el personal dels serveis de protecció civil, i el personal propi del centre d'atenció i gestió d'emergències de la Generalitat a què fa referència l'article 30 de la Llei 4/2003 i el que hi és adscrit.

L'àmbit d'actuació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya comprèn els col·lectius professionals següents:

Els membres dels cossos de policia de Catalunya, els vigilants i els auxiliars de la policia local, i els integrants de les altres estructures professionals que compleixin funcions en l'àmbit de la seguretat pública al servei de les institucions pròpies de Catalunya.

Els membres dels cossos, les escales, les classes i les categories que integren el personal de protecció civil i el de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

El personal de les estructures professionals que compleixin funcions en l'àmbit de la seguretat viària, del trànsit, de la mobilitat i de la seguretat ambiental.

El personal facultatiu i tècnic que doni cobertura i suport a la funció pròpia dels cossos de policia i del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

El personal de les estructures professionals que tenen com a funció garantir la protecció i l'ajuda als ciutadans i la vigilància i la seguretat en els espais i els serveis públics.

Els membres del Cos d'Agents Rurals.

Correspon a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya la formació, el perfeccionament i la capacitació del voluntariat i dels actors directament relacionats amb els serveis de seguretat i emergències.

Les activitats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya es poden estendre a altres serveis de seguretat prestats per personal al servei de les administracions públiques catalanes, en règim de complementarietat i en col·laboració amb les autoritats i els òrgans als quals siguin adscrits o dels quals depenguin. Amb aquestes condicions, correspon a l'Institut la formació del personal penitenciari en procediments, intervencions i tècniques de seguretat.

Funcions
Corresponen a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya les funcions següents:

Estudiar, identificar i definir els programes, els continguts i l'estructura dels processos selectius dels cossos de policia i del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments en col·laboració amb els centres directius competents en aquesta matèria.

Estudiar, identificar i definir les competències, els perfils professionals exigibles i els mètodes de selecció i avaluació més adequats per a l'accés als cossos de policia i als col·lectius específics del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments en col·laboració amb els centres directius competents en aquesta matèria.

Estudiar, identificar i definir els protocols d'avaluació per a dur una arma de foc, coordinar-ne l'aplicació i avaluar les condicions psicològiques que han de complir els membres dels cossos de policia de Catalunya per a dur una arma de foc.
Prestar col·laboració i assistència tècnica en els processos de selecció del personal que pertany a cossos de policia o a cossos, escales, classes i categories del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, i prestar als òrgans de selecció la col·laboració material i el suport tècnic necessaris per a l'exercici de llurs competències, organitzant i gestionant, si escau, les proves que li siguin encomanades.
Participar en els òrgans de selecció dels processos d'accés als cossos de policia de Catalunya i a les estructures professionals del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'acord amb el que estableix la legislació i, si escau, les disposicions de les bases de les convocatòries.
Executar els processos selectius per a l'ingrés als cossos de policia i als cossos, les escales, les classes o les categories del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, sempre que li ho encomani l'autoritat competent i que un acord específic o un conveni dels òrgans o les entitats que hi intervenen fixi les condicions de l'encàrrec de gestió.
Estudiar i definir instruments de detecció de les necessitats formatives i dissenyar i aplicar mètodes d'avaluació i revisió tècnica relacionats amb la qualitat de la formació dels col·lectius professionals específics a què fa referència l'article 3.3, procurant que s'apliquin en col·laboració amb els centres directius competents en aquesta matèria.
Establir i desenvolupar les polítiques generals de formació relatives als cossos de policia de Catalunya i al personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, assenyalar les directrius i els criteris tècnics per a l'elaboració dels plans de formació dels ens locals en matèria de personal de seguretat, coordinar-ne el desenvolupament i prestar-los assistència en l'execució dels dits plans.
Participar en l'elaboració de polítiques de reclutament actives i procurar que els processos de selecció per a l'accés als cossos de policia i a les estructures professionals del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments siguin efectius.
Programar, organitzar i desenvolupar la formació bàsica, la formació per a la promoció i el comandament, la formació per a l'especialització i la formació contínua dels col·lectius professionals específics a què fa referència l'article 3.3.
Elaborar els plans de carrera dels cossos de policia de les institucions pròpies de Catalunya i del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments en col·laboració amb els centres directius competents en aquesta matèria.
Desenvolupar, afavorir i orientar l'autoprotecció dels ciutadans per mitjà de programes d'informació, educació i conscienciació social en matèria de seguretat, prestant una atenció especial a la formació escolar i a la població juvenil, d'acord amb la legislació.
Promoure i realitzar activitats d'estudi, recerca i assessorament relacionades amb l'àmbit de la seguretat.
Elaborar publicacions de caràcter científic, tècnic, formatiu i informatiu relacionades amb l'àmbit de la seguretat.
Organitzar activitats de debat i divulgació en matèria de seguretat.
Promoure la col·laboració amb institucions, centres i establiments docents nacionals, estatals i internacionals, i mantenir-hi relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la seva competència.
Desenvolupar programes de formació sectorial de representants d'elecció pública i directius públics vinculats a l'àmbit de la seguretat en llurs institucions i organitzacions.
Les que li reconeguin les altres lleis i disposicions i les que li encomani el Govern.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d'actuar, en l'exercici de les seves funcions, en coordinació amb els òrgans responsables en matèria de seguretat i emergències i amb subjecció estricta a les directrius generals que emanin dels òrgans superiors del departament competent en matèria de seguretat pública.

Les activitats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya s'han de fonamentar en un pla estratègic, en una carta de serveis, en un pla director de formació i recerca i en uns plans anuals d'activitats.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb l'acord exprés dels corresponents centres directius, pot encomanar a les unitats dels diferents cossos de policia i del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments dependents de la Generalitat la realització concreta d'activitats de formació consistents en l'aprenentatge de tècniques, destreses i habilitats vinculades amb el lloc de treball.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d'acreditar l'assistència als cursos de formació no selectius i la participació en aquests per mitjà de l'expedició de diplomes o certificats, que poden ésser reconeguts com a mèrits en els processos selectius i en els sistemes de provisió de llocs de treball de les diverses administracions públiques amb competències en matèria de seguretat.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el responsable de la determinació dels requisits i els procediments d'homologació dels programes de formació en matèria de seguretat pública, especialment pel que fa a la valoració com a mèrit per a l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball dels cossos de policia i de bombers.

Com a requisit per a autoritzar i homologar els centres de formació de seguretat privada, els responsables i el personal docent d'aquests centres han de fer obligatòriament cursos específics de formació i reciclatge impartits per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Director o directora

El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública, nomena i separa el director o directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El director o directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya té la consideració d'alt càrrec assimilat al rang orgànic de director o directora general.

Funcions del director o directora

Corresponen al director o directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya les funcions següents:

Exercir la representació i la direcció de l'Institut, d'acord amb les directrius del president o presidenta i del Consell de Direcció, impulsant, coordinant i planificant les activitats necessàries per al compliment de les seves finalitats i l'exercici de les funcions que té atribuïdes.

Executar els acords del Consell de Direcció i vetllar pel compliment de les instruccions i les decisions dels òrgans de govern de l'Institut, particularment del president o presidenta.

Dirigir, coordinar i supervisar els serveis de l'Institut.

Elaborar i presentar al Consell de Direcció els projectes de pla estratègic, el projecte de pla director de formació del personal del sistema de seguretat pública de Catalunya, el projecte de pla director de recerca en matèria de seguretat i els projectes de plans anuals d'activitats.
 
Elaborar i presentar al Consell de Direcció l'avantprojecte de pressupost i de memòria anual.
Exercir la direcció del personal de l'Institut, contractar el personal laboral i donar-ne compte al Consell de Direcció.
Autoritzar les despeses i fer els pagaments dins dels límits establerts.
Exercir les competències sobre patrimoni i contractació que l'ordenament jurídic atribueix a les entitats autònomes administratives.
Proposar plans d'estudi i formació, programes d'actuació, projectes de recerca, títols, sistemes i processos de selecció, i esquemes de plans de carrera i de desenvolupament professional perquè l'òrgan competent els aprovi, tenint en compte, si escau, les recomanacions del Consell Pedagògic i Científic.
Elaborar i subscriure convenis amb altres entitats públiques i privades.
Aplicar les normes, en matèria de disciplina acadèmica, als participants en les activitats organitzades per l'Institut.
Expedir els certificats, els títols, les habilitacions i els diplomes acreditatius dels estudis fets a l'Institut.
Proposar al Consell de Direcció els barems per a remunerar les activitats de formació i fixar les retribucions per a les col·laboracions puntuals en les tasques de l'Institut, en el marc de les consignacions pressupostàries i per a les finalitats pròpies de l'Institut.
Aprovar les instruccions i les circulars que es considerin necessàries per a regular el funcionament de l'activitat de l'Institut i l'ús de les dependències, les instal·lacions i els serveis que hi estan associats.
Les que li siguin atribuïdes per llei o reglament i les que siguin competència pròpia de l'Institut i no estiguin atribuïdes a un altre òrgan.


Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Capítol II: Estructura orgànica
Article 6 Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya són el president o presidenta, els vicepresidents, el Consell de Direcció i el director o directora.

Article 7 Presidència i vicepresidència
1. El president o presidenta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública.

2. Corresponen al president o presidenta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya les funcions següents:

a) Exercir l'alta representació i la direcció superior de l'Institut.
b) Presidir el Consell de Direcció de l'Institut, convocar-ne les sessions, fixar l'ordre del dia d'aquestes, dirigir les reunions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
c) Supervisar les actes i els certificats dels acords del Consell de Direcció.
d) Tutelar la realització de les activitats de l'Institut, garantint que es compleix la legislació i vetllant perquè es compleixin els acords del Consell de Direcció.
e) Disposar les despeses i ordenar els pagaments si llur quantia excedeix el 20% dels pressupostos de l'Institut.
f) Nomenar els membres dels òrgans de govern i dels òrgans complementaris de l'Institut, si escau, a proposta de les administracions, entitats i organitzacions respectives.
g) Exercir les funcions inherents a la condició de president o presidenta de l'òrgan col·legiat.

3. El vicepresident primer o vicepresidenta primera de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya substitueix el president o presidenta en cas d'absència o malaltia i exerceix les funcions que aquest li delegui de manera expressa.

4. El vicepresident segon o vicepresidenta segona de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya substitueix el president o presidenta en cas d'absència o malaltia si no ho pot fer el vicepresident primer o vicepresidenta primera i exerceix les funcions que el president o presidenta li delegui.

Normativadata actualització (10/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya