Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Català de Trànsit

Responsable

Sra.   Eugenia Doménech Moral

Càrrec

Directora

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció
Serveis Centrals (només servei de Registre): de dilluns a dijous de 9 a 17h i divendres de 9 a 15h; De juny a setembre: de dilluns a divendres de 9 a 15h. Els dies 5 de gener, 23 d'abril i els dies 24 i 31 de desembre: obert de 9 a 14 h (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat). Serveis territorials de Trànsit Dilluns a divendres de 9 a 14h, tot l'any Els dies 24 i 31 de desembre romandran tancats.

 

NIF

Q-5850043-J

 

Funcions

El Departament i el Servei Català de Trànsit poden establir convenis de col·laboració, coordinació i substitució amb els ens locals, en el marc de les respectives competències.

El Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Policia exerciran coordinadament les funcions següents:

Gestionar i controlar el trànsit en vies interurbanes, i en travessies o en vies urbanes que afectin la circulació interurbana, si hi ha un acord previ, amb l'autoritat local corresponent, sens perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria.

Adoptar les mesures necessàries per garantir la sgtat. i la fluïdesa en el trànsit de les carreteres.

El Departament i el Servei Català de Trànsit han de tenir present en la seva actuació les de la resta de departaments de la Generalitat i de les altres administracions públiques amb competències concurrents i complementàries en matèria de trànsit i circulació de vehicles i seguretat viària presents a Catalunya.

Correspon al Servei Català de Trànsit les funcions següents:

Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, objecte de transferència.

Exercir les relatives a l'obertura, el funcionament, la inspecció i el règim sancionador de les autoescoles, i a la formació i l'homologació del professorat i de la direcció d'aquestes.

Promoure l'educació viària, en especial la dels infants, en col·laboració amb institucions públiques i entitats privades, si escau, i executar programes de sensibilització ciutadana sobre sgtat. viària.

Autoritzar les proves esportives que puguin afectar vies interurbanes o tinguin una incidència superior en el nucli urbà, previ informe de les administracions titulars de les vies públiques afectades, sens perjudici de les competències de la DGJE, de les DDTT i dels ens locals en els respectius àmbits territorials.

Desenvolupar projectes i estudis sobre investigació d'accidents.

Elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit i fer-ne el seguiment i el tractament d'acord amb les competències de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Informar els usuaris i usuàries sobre el trànsit a les vies públiques.

Adoptar les mesures d'intervenció en la circulació de vehicles històrics si afecta vies interurbanes o té una incidència superior en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals.

Impulsar l'elaboració, cada 3 anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han d'ésser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.

Acreditar els centres de reconeixement d'aptituds físiques, psicofísiques i psicològiques dels conductors i les conductores, amb els requisits i les condicions que s'estableixin per reglament, sens perjudici de les competències d'autorització del Departament de Sanitat i Sgtat. Social.

Participar, per mitjà de la representació que el Servei Català de Trànsit té ja legalment establerta en el Consell Pedagògic de l'Escola de Policia de Catalunya, en la definició de les necessitats formatives i en l'elaboració dels programes curriculars en matèria de trànsit dels mossos d'esquadra i de les policies locals.

Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la sgtat. viària en els accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de població, i en trams i punts perillosos i d'alta intensitat de trànsit, directament, en coordinació amb els altres departaments de la Generalitat o, si escau, amb l'Administració de l'Estat.

Elaborar, segons el que s'estableixi normativament, les instruccions relatives a la circulació de transports especials i les relatives al transport de mercaderies perilloses.

Elaborar l'avantprojecte del pressupost d'ingressos i despeses del Servei.

Elaborar estudis i recerques sobre aptituds, habilitats i comportaments de conductors, conductores i vianants.

Controlar la publicitat relacionada amb el trànsit i la seguretat de la circulació viària.

Proposar la baixa temporal o definitiva de la circulació d'aquells vehicles que hagin estat abandonats en les vies públiques interurbanes, previ expedient de declaració d'abandó, o la d'aquells altres l'ús dels quals, per deficiències tècniques, constitueixi un perill per a la sgtat. viària.

Exercir qualsevol altra funció que, en el marc de les competències definides en l'article 2.1 de la Llei 14/1997, de 24.12, li assigni el Govern de la Generalitat o la persona titular del Departament.

Les funcions d'inspecció que en matèria de trànsit corresponen a la Generalitat són exercides per la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra o pel personal del Servei Català de Trànsit, que tenen, en l'exercici d'aquestes funcions, el caràcter d'agents de l'autoritat.

La Direcció:

La persona que ocupa la Direcció amb rang de director o directora gral. és nomenada i separada per decret del Govern de la Generalitat i té les funcions següents:

Elaborar anualment el pla d'actuació i l'avantprojecte i la liquidació del pressupost per tal de presentar-ho a l'aprovació de la Presidència.

Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis d'acord amb les directrius de la Presidència.

Administrar i gestionar els recursos econòmics del Servei.

Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.

Proposar la plantilla del Servei, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal en el marc de la legislació aplicable.

Contractar el personal del Servei en règim laboral.

Resoldre recursos administratius.

Exercir qualsevol altra funció que la Presidència li delegui.

L'acció en el territori del Servei Català de Trànsit s'ha de fer per mitjà de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

El Servei Català de Trànsit per exercir les seves funcions, en matèria de règim econòmic, disposa dels recursos següents:

Les assignacions que li són consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.

Les subvencions, les aportacions i les donacions que concedeixen a favor seu els organismes i les entitats públiques o privades i els particulars.

El rendiment de publicacions, d'estudis i de cursos i d'altres activitats del Servei.

Els productes i les rendes que derivin dels seus béns patrimonials.

Les taxes dels serveis i les activitats que presti i el producte de les multes i les sancions que imposi, i qualsevol altre que derivi de l'exercici de la seva competència.

Qualsevol altre que li pugui ésser atribuït.

El Servei gaudeix del tractament fiscal que li reconeguin les lleis.

Recursos:

Les resolucions de la Direcció del Servei Català de Trànsit poden ésser objecte de recurs ordinari davant la persona titular del Departament de Governació. Les resolucions de la Presidència posen fi a la via administrativa.

El recurs de revisió s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna, en els supòsits establerts legalment.

Un cop exhaurida la via administrativa, hom pot interposar el recurs contenciós administratiu o el que es consideri més ajustat al dret, d'acord amb el terminis i el procediment que assenyala la legislació aplicable a l'Administració de la Generalitat.

Sancions:

Sens perjudici de les competències municipals, són competents per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i sgtat. viària els corresponents delegats i delegades territorials del Govern de la Generalitat.

Resoldre els recursos ordinaris que s'interposin contra les resolucions dels delegats i delegades territorials del Govern.

Resoldre els expedients sancionadors en matèria de publicitat en relació als vehicles.

Els delegats i delegades territorials del Govern de la Generalitat poden assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

L'import de les multes i les sancions pot ésser exigit per la via de constrenyiment.

L'import de les sancions derivades de les denúncies per infraccions comeses en les vies urbanes que són formulades per les policies locals i tramitades i percebudes pel Servei Català de Trànsit han de revertir parcialment, mitjançant conveni, en favor de l'ajuntament corresponent, en la forma que s'ha d'establir per reglament.

El Servei Català de Trànsit pot actuar com a organisme recaptador per la via de constrenyiment de les sancions derivades de les denúncies formulades a infractors residents en un municipi diferent al de la comissió de la infracció, si així s'ha establert en el corresponent conveni subscrit entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

El Servei Català de Trànsit comunicarà a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat les directrius dictades en aplicació de la normativa de trànsit, circulació de vehicles i sgtat. viària, les quals seran d'aplicació en l'àmbit municipal, sens perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria. També els ha de comunicar aquells fets excepcionals sobre el trànsit que afectin diversos departaments, com també les estadístiques sobre el trànsit que el Servei elabori.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (02/07/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya