AccÚs al contingut (Alt + 1)
AccÚs al men˙ de la secciˇ (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Català de Trànsit

Responsable

Sr.   Ramon Lamiel Villarˇ

Càrrec

director del Servei CatalÓ de TrÓnsit

Adreça
Carrer de la Diputaciˇ, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 567 40 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Serveis Centrals (nomÚs servei de Registre)
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrÓ tancat
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de juny a setembre)
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

 

NIF

Q-5850043-J

 

Funcions

El Servei CatalÓ de TrÓnsit Ús un organisme aut˛nom de carÓcter administratiu adscrit al Departament d'Interior que es va crear mitjanšant la Llei 14/1997, de 24 de desembre.

1. Corresponen al Servei CatalÓ de TrÓnsit les funcions segŘents:

a) Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s'inco´n per infraccions comeses contra la normativa de trÓnsit, circulaciˇ de vehicles i seguretat viÓria, objecte de transferŔncia.
b) Exercir les relatives a l'obertura, el funcionament, la inspecciˇ i el rŔgim sancionador de les autoescoles, i a la formaciˇ i l'homologaciˇ del professorat i de la direcciˇ d'aquestes.
c) Promoure l'educaciˇ viÓria, en especial la dels infants, en colĚlaboraciˇ amb institucions p˙bliques i entitats privades, si escau, i executar programes de sensibilitzaciˇ ciutadana sobre seguretat viÓria.
d) Autoritzar les proves esportives que puguin afectar vies interurbanes o tinguin una incidŔncia superior en el nucli urbÓ, sens perjudici de les competŔncies municipals.
e) Dictar directrius d'aplicaciˇ de la normativa de trÓnsit, de circulaciˇ de vehicles i seguretat viÓria, a les quals s'ha d'ajustar tambÚ la policia local, sens perjudici de les competŔncies de les autoritats locals.
f) Desenvolupar projectes i estudis sobre investigaciˇ d'accidents.
g) Elaborar i difondre estadÝstiques sobre el trÓnsit i fer-ne el seguiment i el tractament d'acord amb les competŔncies de l'Institut d'EstadÝstica de Catalunya.
h) Informar els usuaris i usuÓries sobre el trÓnsit a les vies p˙bliques.
i) Adoptar les mesures d'intervenciˇ en la circulaciˇ de vehicles hist˛rics si afecta vies interurbanes o tÚ una incidŔncia superior en el nucli urbÓ, sens perjudici de les competŔncies municipals.
j) Impulsar l'elaboraciˇ, cada tres anys, del Pla de seguretat viÓria i els programes inclosos en aquest Pla, en el marc de la Comissiˇ Interdepartamental, que han d'Ússer sotmesos a informe de la Comissiˇ Catalana de TrÓnsit i Seguretat ViÓria, aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.
k) Acreditar els centres de reconeixement d'aptituds psicotŔcniques dels conductors i conductores, amb els requisits i les condicions que s'estableixin per reglament.
l) Participar, per mitjÓ de la representaciˇ que el Servei CatalÓ de TrÓnsit tÚ ja legalment establerta en el consell pedag˛gic de l'Escola de Policia de Catalunya, en la definiciˇ de les necessitats formatives i en l'elaboraciˇ dels programes curriculars en matŔria de trÓnsit dels mossos d'esquadra i de les policies locals.
m) Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viÓria en els accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de poblaciˇ, i en trams i punts perillosos i d'alta intensitat de trÓnsit, directament, en coordinaciˇ amb els altres departaments de la Generalitat o, si escau, amb l'Administraciˇ de l'Estat.
n) Elaborar, segons el que s'estableixi normativament, les instruccions relatives a la circulaciˇ de transports especials i les relatives al transport de mercaderies perilloses.
o) Elaborar l'avantprojecte del pressupost d'ingressos i despeses del Servei.
p) Elaborar estudis i recerques sobre aptituds, habilitats i comportaments de conductors, conductores i vianants.
q) Controlar la publicitat relacionada amb el trÓnsit i la seguretat de la circulaciˇ viÓria.
r) Exercir qualsevol altra funciˇ que, en el marc de les competŔncies definides en l'apartat 1, li assignin el Govern de la Generalitat o la persona titular del Departament de Governaciˇ.
 
2. Corresponen al Departament d'Interior les funcions segŘents:

a) Exercir la vigilÓncia, la disciplina i la regulaciˇ del trÓnsit, la circulaciˇ de vehicles, la den˙ncia de les infraccions de les normes vigents en matŔria de trÓnsit, circulaciˇ de vehicles i seguretat viÓria, i les tasques de protecciˇ i auxili en les vies p˙bliques o d'˙s p˙blic, sens perjudici de les competŔncies dels municipis en aquesta matŔria.
b) Exercir el control, la tutela i l'avaluaciˇ del Servei CatalÓ de TrÓnsit.
c) Elevar al Govern la proposta d'avantprojecte de pressupost del Servei CatalÓ de TrÓnsit.
d) Elevar al Govern l'aprovaciˇ de l'estructura orgÓnica del Servei CatalÓ de TrÓnsit.
e) Elevar al Govern el Pla de seguretat viÓria, perquŔ l'aprovi, si escau.
f) Elevar al Govern, perquŔ les trameti al Parlament, les conclusions i la valoraciˇ final del Pla de seguretat viÓria.
 
3. Les competŔncies a quŔ es refereix l'apartat 2.a) s'atribueixen al cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.
 
4. Les funcions d'inspecciˇ que en matŔria de trÓnsit corresponen a la Generalitat sˇn exercides per la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra o pel personal del Servei CatalÓ de TrÓnsit, que tenen, en l'exercici d'aquestes funcions, el carÓcter d'agents de l'autoritat.
 
Els ˛rgans de govern del Servei CatalÓ de TrÓnsit sˇn:
a) La PresidŔncia.
b) La Direcciˇ.
 
La PresidŔncia:

1. La PresidŔncia del Servei correspon a la persona titular del Departament d'Interior. Les funcions de la PresidŔncia sˇn:
a) Exercir la representaciˇ del Servei davant tots els ˛rgans administratius i jurisdiccionals i, especialment, signar els convenis i els contractes efectuats pel Servei i, si escau, elevar-los a escriptura p˙blica.
b) Aprovar anualment el pla d'actuaciˇ del Servei que li sotmeti la Direcciˇ.
c) Aprovar anualment l'avantprojecte i la liquidaciˇ del pressupost del Servei que li sotmeti la Direcciˇ.
d) Disposar les despeses i ordenar els pagaments quan llur quantia excedeixi el 10% dels pressupostos del Servei.
e) Exercir qualsevol altra funciˇ que no sigui atribu´da a la Direcciˇ.
 
2. La PresidŔncia pot delegar expressament les seves funcions en la Direcciˇ, d'acord amb la normativa vigent.
 
La Direcciˇ

La persona que ocupa la Direcciˇ amb rang de director o directora general Ús nomenada i separada per decret del Govern i tÚ les funcions segŘents:
a) Elaborar anualment el pla d'actuaciˇ i l'avantprojecte i la liquidaciˇ del pressupost, per tal de presentar-los a la PresidŔncia perquŔ els aprovi.
b) Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis d'acord amb les directrius de la PresidŔncia.
c) Administrar i gestionar els recursos econ˛mics del Servei.
d) Ordenar les despeses i els pagaments dins els lÝmits establerts.
e) Proposar la plantilla del Servei, la relaciˇ de llocs de treball i el rŔgim retributiu del personal en el marc de la legislaciˇ aplicable.
f) Contractar el personal del Servei en rŔgim laboral.
g) Resoldre els expedients sancionadors que s'inco´n per infraccions comeses contra la normativa de trÓnsit, la circulaciˇ de vehicles i la seguretat viÓria a les vies interurbanes i travessies, sens perjudici de les competŔncies municipals.
h) Resoldre els expedients sancionadors que s'inco´n per infraccions comeses en vies urbanes dels municipis que hagin signat un conveni d'acord amb l'article 11.
i) Resoldre els expedients sancionadors relatius a les autoescoles i als centres de reconeixement d┐aptituds psicotŔcniques dels conductors.
j) Resoldre els recursos administratius.
k) Exercir qualsevol altra funciˇ que li delegui la PresidŔncia
 
Sancions

1. La persona que ocupa la direcciˇ del Servei CatalÓ de TrÓnsit Ús competent per a imposar multes i sancions en matŔria de trÓnsit, circulaciˇ de vehicles i seguretat viÓria, sens perjudici de les competŔncies municipals.
2. Contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei CatalÓ de TrÓnsit es pot interposar recurs potestatiu de reposiciˇ davant d'aquest mateix ˛rgan, de conformitat amb la normativa especÝfica.
3. Les sancions en matŔria de publicitat corresponen a la direcciˇ del Servei CatalÓ de TrÓnsit.
4. El director o directora del Servei CatalÓ de TrÓnsit pot assumir la competŔncia sancionadora per infraccions de normes de circulaciˇ en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi un conveni subscrit en aquesta matŔria entre l'ajuntament afectat i el Servei CatalÓ de TrÓnsit.
5. L'import de les multes i les sancions pot Ússer exigit per la via de constrenyiment.
6. L'import de les sancions derivades de les den˙ncies per infraccions comeses en les vies urbanes que sˇn formulades per les policies locals i tramitades i percebudes pel Servei CatalÓ de TrÓnsit han de revertir parcialment, per conveni, en favor de l'ajuntament corresponent, en la forma que s'estableixi per reglament.
7. El Servei CatalÓ de TrÓnsit pot actuar com a organisme recaptador per la via de constrenyiment de les sancions derivades de les den˙ncies formulades a infractors residents en un municipi diferent al de la comissiˇ de la infracciˇ, si s'ha establert d'aquesta manera en el conveni corresponent subscrit entre l'ajuntament afectat i el Servei CatalÓ de TrÓnsit.

Components

Entitat aut˛noma administrativa. Participaciˇ de la Generalitat: MajoritÓria Directa.data actualització (08/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya