Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Català de Trànsit

Responsable

Sr.   Juli Gendrau i Farguell

Càrrec

director del Servei Català de Trànsit

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 567 40 00
Fax
93 567 40 04
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Serveis Centrals (només servei de Registre)
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.

Si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.

Horari d'estiu (de juny a setembre)
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

 

NIF

Q-5850043-J

 

Funcions

El Servei Català de Trànsit és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d'Interior que es va crear mitjançant la Llei 14/1997, de 24 de desembre.

1. Corresponen al Servei Català de Trànsit les funcions següents:

a) Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, objecte de transferència.
b) Exercir les relatives a l'obertura, el funcionament, la inspecció i el règim sancionador de les autoescoles, i a la formació i l'homologació del professorat i de la direcció d'aquestes.
c) Promoure l'educació viària, en especial la dels infants, en col·laboració amb institucions públiques i entitats privades, si escau, i executar programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària.
d) Autoritzar les proves esportives que puguin afectar vies interurbanes o tinguin una incidència superior en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals.
e) Dictar directrius d'aplicació de la normativa de trànsit, de circulació de vehicles i seguretat viària, a les quals s'ha d'ajustar també la policia local, sens perjudici de les competències de les autoritats locals.
f) Desenvolupar projectes i estudis sobre investigació d'accidents.
g) Elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit i fer-ne el seguiment i el tractament d'acord amb les competències de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
h) Informar els usuaris i usuàries sobre el trànsit a les vies públiques.
i) Adoptar les mesures d'intervenció en la circulació de vehicles històrics si afecta vies interurbanes o té una incidència superior en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals.
j) Impulsar l'elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han d'ésser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.
k) Acreditar els centres de reconeixement d'aptituds psicotècniques dels conductors i conductores, amb els requisits i les condicions que s'estableixin per reglament.
l) Participar, per mitjà de la representació que el Servei Català de Trànsit té ja legalment establerta en el consell pedagògic de l'Escola de Policia de Catalunya, en la definició de les necessitats formatives i en l'elaboració dels programes curriculars en matèria de trànsit dels mossos d'esquadra i de les policies locals.
m) Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària en els accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de població, i en trams i punts perillosos i d'alta intensitat de trànsit, directament, en coordinació amb els altres departaments de la Generalitat o, si escau, amb l'Administració de l'Estat.
n) Elaborar, segons el que s'estableixi normativament, les instruccions relatives a la circulació de transports especials i les relatives al transport de mercaderies perilloses.
o) Elaborar l'avantprojecte del pressupost d'ingressos i despeses del Servei.
p) Elaborar estudis i recerques sobre aptituds, habilitats i comportaments de conductors, conductores i vianants.
q) Controlar la publicitat relacionada amb el trànsit i la seguretat de la circulació viària.
r) Exercir qualsevol altra funció que, en el marc de les competències definides en l'apartat 1, li assignin el Govern de la Generalitat o la persona titular del Departament de Governació.
 
2. Corresponen al Departament d'Interior les funcions següents:

a) Exercir la vigilància, la disciplina i la regulació del trànsit, la circulació de vehicles, la denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, i les tasques de protecció i auxili en les vies públiques o d'ús públic, sens perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria.
b) Exercir el control, la tutela i l'avaluació del Servei Català de Trànsit.
c) Elevar al Govern la proposta d'avantprojecte de pressupost del Servei Català de Trànsit.
d) Elevar al Govern l'aprovació de l'estructura orgànica del Servei Català de Trànsit.
e) Elevar al Govern el Pla de seguretat viària, perquè l'aprovi, si escau.
f) Elevar al Govern, perquè les trameti al Parlament, les conclusions i la valoració final del Pla de seguretat viària.
 
3. Les competències a què es refereix l'apartat 2.a) s'atribueixen al cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.
 
4. Les funcions d'inspecció que en matèria de trànsit corresponen a la Generalitat són exercides per la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra o pel personal del Servei Català de Trànsit, que tenen, en l'exercici d'aquestes funcions, el caràcter d'agents de l'autoritat.
 
Els òrgans de govern del Servei Català de Trànsit són:
a) La Presidència.
b) La Direcció.
 
La Presidència:

1. La Presidència del Servei correspon a la persona titular del Departament d'Interior. Les funcions de la Presidència són:
a) Exercir la representació del Servei davant tots els òrgans administratius i jurisdiccionals i, especialment, signar els convenis i els contractes efectuats pel Servei i, si escau, elevar-los a escriptura pública.
b) Aprovar anualment el pla d'actuació del Servei que li sotmeti la Direcció.
c) Aprovar anualment l'avantprojecte i la liquidació del pressupost del Servei que li sotmeti la Direcció.
d) Disposar les despeses i ordenar els pagaments quan llur quantia excedeixi el 10% dels pressupostos del Servei.
e) Exercir qualsevol altra funció que no sigui atribuïda a la Direcció.
 
2. La Presidència pot delegar expressament les seves funcions en la Direcció, d'acord amb la normativa vigent.
 
La Direcció

La persona que ocupa la Direcció amb rang de director o directora general és nomenada i separada per decret del Govern i té les funcions següents:
a) Elaborar anualment el pla d'actuació i l'avantprojecte i la liquidació del pressupost, per tal de presentar-los a la Presidència perquè els aprovi.
b) Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis d'acord amb les directrius de la Presidència.
c) Administrar i gestionar els recursos econòmics del Servei.
d) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.
e) Proposar la plantilla del Servei, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal en el marc de la legislació aplicable.
f) Contractar el personal del Servei en règim laboral.
g) Resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, la circulació de vehicles i la seguretat viària a les vies interurbanes i travessies, sens perjudici de les competències municipals.
h) Resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes dels municipis que hagin signat un conveni d'acord amb l'article 11.
i) Resoldre els expedients sancionadors relatius a les autoescoles i als centres de reconeixement d¿aptituds psicotècniques dels conductors.
j) Resoldre els recursos administratius.
k) Exercir qualsevol altra funció que li delegui la Presidència
 
Sancions

1. La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit és competent per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals.
2. Contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant d'aquest mateix òrgan, de conformitat amb la normativa específica.
3. Les sancions en matèria de publicitat corresponen a la direcció del Servei Català de Trànsit.
4. El director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi un conveni subscrit en aquesta matèria entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
5. L'import de les multes i les sancions pot ésser exigit per la via de constrenyiment.
6. L'import de les sancions derivades de les denúncies per infraccions comeses en les vies urbanes que són formulades per les policies locals i tramitades i percebudes pel Servei Català de Trànsit han de revertir parcialment, per conveni, en favor de l'ajuntament corresponent, en la forma que s'estableixi per reglament.
7. El Servei Català de Trànsit pot actuar com a organisme recaptador per la via de constrenyiment de les sancions derivades de les denúncies formulades a infractors residents en un municipi diferent al de la comissió de la infracció, si s'ha establert d'aquesta manera en el conveni corresponent subscrit entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (13/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya