Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Responsable

Sr.   Toni Mora Núñez

Càrrec

president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Adreça
Carrer de la Diputació, 284
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 270 17 80
Fax
93 270 17 82
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

 

NIF

Q-0801141-C

 

Funcions


Funcions del Ple:

- Establir les línies generals de l'actuació del Consell.

- Emetre els dictàmens preceptius i no vinculants, previs a la tramitació corresponent, previstos a l'article 2.1.a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny.

- Emetre els dictàmens previstos a l'article 2.1.b) de la Llei 7/2005, de 8 de juny.

- Aprovar definitivament les propostes, els informes o els estudis elaborats a sol·licitud del Govern o dels consellers o conselleres.

- Acordar l'elaboració de propostes, d'informes o d'estudis a iniciativa pròpia sobre les matèries que són pròpies del Consell, i, si escau, aprovar-los.

- Aprovar definitivament i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, la Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.

- Aprovar definitivament i trametre al Govern anualment l'Informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.

- Regular el règim d'organització i funcionament intern del Consell i aprovar-ne el Reglament intern.

- Aprovar anualment la proposta de pressupost del Consell.

- Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de president o presidenta del Consell.

- Aprovar la separació del president o presidenta, en una sessió específica convocada a aquest efecte.

- Ratificar la persona proposada per ocupar el càrrec de secretari o secretària executiu.

- Conèixer amb caràcter previ la separació de la persona que ocupa el càrrec de secretari o secretària executiu.

- Elegir les persones que ocupen les dues vicepresidències, a proposta cadascuna, dels Grups Primer i Segon, respectivament i entre llurs membres.

- Designar els membres de la Comissió Executiva.

- Crear, si escau, comissions de treball de caràcter temporal per tractar qüestions específiques, dins de les matèries de la competència del Consell i, determinar-ne la composició.

- Delegar, si escau, en la Comissió Executiva, l'aprovació de dictàmens.

- Declarar la situació d'incompatibilitat, a proposta de la Comissió Executiva, d'algun membre del Consell.

- Determinar l'existència de violació de la reserva pròpia de les funcions dels membres del Consell, a l'efecte del seu cessament. -

- Conèixer les funcions que el president o presidenta delegui en els vicepresidents.

- Donar el vistiplau en relació amb la plantilla i l'estructura orgànica del Consell.

- Donar el vistiplau a l'informe de gestió del Consell.


Funcions de la Comissió Executiva

- Col·laborar amb el president o presidenta en la direcció de l'actuació del Consell.

- Adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació dels acords aprovats pel Ple.

- Fer el seguiment dels treballs dels diferents òrgans del Consell.

- Fixar les directrius i disposar tot allò necessari per a l'elaboració de la proposta anual d'informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya, aprovar-lo i elevar-lo al Ple.

- Aprovar el projecte de Reglament intern d'organització i funcionament.

- Elaborar i aprovar l'avantproposta de pressupost anual.

- Elaborar el projecte de memòria anual i, aprovar-la i elevar-la al Ple dins del primer semestre de l'any.

- Aprovar l'informe de gestió del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, que haurà de disposar del vistiplau posterior del Ple.

- Elaborar el Pla de treball anual.

- Aprovar els dictàmens que es tramitin amb caràcter d'urgència, amb la delegació prèvia expressa del Ple, quan, per circumstàncies excepcionals degudament acreditades, no puguin ser aprovats pel Ple.

- Aprovar la plantilla i l'estructura orgànica del Consell, informant el Ple perquè hi doni el seu vistiplau.

- Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar els treballs dels diferents òrgans i comissions de treball.

- Efectuar el seguiment del dictàmens i informes emesos pel Consell.

- Aprovar la proposta de contractació de consultes o dictàmens externs, a iniciativa pròpia o a proposta del president o presidenta o de les comissions de treball.

- Conèixer i pronunciar-se sobre la substitució, en cas de vacant, absència o malaltia, del secretari o secretària executiu per la persona que designi el president o presidenta.

- Qualsevol altra funció que el Ple li delegui expressament.

Components

Ens independent. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

El Consell és integrat per trenta-set membres distribuïts de la manera següent:

- La persona que n'ocupa la Presidència.

- El Grup Primer, en representació de les organitzacions sindicals més significatives (CCOO i UGT), format per dotze membres.

- El Grup Segon, en representació de les organitzacions empresarials més significatives (Foment i Pimec-Sefes), format per dotze membres.

- El Grup Tercer, format per dotze membres: sis en representació del sector agrari, el sector maritimopesquer i el sector de l'economia social, i sis més, que són persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.


Òrgans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya:

- El Ple La Comissió Executiva.

- Les comissions de treball.

- La Presidència.

- Les vicepresidències.

- La Secretaria Executiva.


data actualització (10/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya