Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Observatori Català de la Família

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Colominas i Ferran

Càrrec

secretari de l'Observatori Català de la Família

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Observatori Català de la Família té les funcions següents:

a) Elaborar informes sobre les demandes, la situació i la qualitat de vida de les famílies catalanes.

b) Formular propostes de programes en l'àmbit del suport a les famílies.

c) Analitzar periòdicament la situació social, econòmica i demogràfica de les famílies i les repercussions de la seva realitat a la societat catalana.

d) Donar suport als departaments de la Generalitat de Catalunya i a les entitats locals que ho requereixen en relació amb les actuacions dirigides a la planificació de les polítiques públiques en relació amb les famílies.

e) Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats de les famílies i proposar-los l'adopció de mesures adequades de protecció a la família.

f) Altres anàlogues a les esmentades que la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies o la presidència li encomanin.

Funcionament:

L'Observatori Català de la Família actua en ple.

El ple és l'òrgan superior integrat per tots els membres de la vocalia. El ple es reuneix, com a mínim, dues vegades a l'any en convocatòria ordinària i en convocatòries extraordinàries tantes vegades com ho sol·liciti una quarta part de les persones que en formen part o quan la presidència de l'Observatori Català de la Família ho consideri necessari.

El ple pot acordar la creació de grups de treball per a l'estudi de qüestions concretes relacionades amb les funcions a desenvolupar.

Components

L'Observatori Català de la Família té la composició següent:

a) La presidència l'exerceix la persona titular del Departament de Benestar Social i Família i la vicepresidència l'exerceix la persona titular de la Secretaria de Família

b) Una persona designada i en representació de cada una de les entitats o organismes següents:
  • Federació de Municipis de Catalunya
  • Associació Catalana de Municipis
  • Federació d'Associacions de Veïns
  • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
  • Consell Nacional de les Dones de Catalunya
  • Consell de l'Audiovisual de Catalunya
c) Dues persones designades i en representació de les entitats següents:
  • Les associacions de mares i pares d'alumnes més representatives a Catalunya
  • Les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya
  • Les associacions empresarials més representatives a Catalunya
d) Dues persones d'entre els membres de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies

e) Fins a quinze persones en representació d'entitats privades, l'actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l'àmbit de les famílies, designades per la Comissió Interdepartamental per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres

f) Fins a un màxim de deu persones expertes en l'àmbit de les famílies, designades per la persona titular del Departament de Benestar i Família

S'informarà de les designacions esmentades en els anteriors apartats d'aquest article a la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies

g) Secretaria: la secretaria serà exercida per la mateixa persona que ho sigui de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies.

data actualització (31/10/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya