Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Àrea de Barcelona

Responsable

Sr.   Pere Torres Grau

Càrrec

director general de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Àrea de Barcelona

Adreça
Carrer de Balmes, 49 6a planta
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 362 00 20
Contacte
Adreça web

Horari d'atenció


No s'atén presencialment. L'atenció és per telèfon i a través del web.
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) queda adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d'acord amb el que preveu l'article 1.2 de l'Acord GOV/16/2017, de 21 de febrer, on s'estableix que el Consorci resta adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de transports.

 

NIF

P-5890049-I

 

Funcions

Les funcions que corresponen a l'ATM són les que es detallen a continuació:
1. Planificació d'infrastructures i serveis.
1.1. Planificació d'infrastructures de transport públic col·lectiu i la programació d'aquelles que s'hagin d'executar en l'horitzó temporal de deu anys, definint-ne les característiques, la programació de les inversions i la supervisió dels corresponents projectes i l'elaboració dels instruments de planificació per a la coordinació del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu incloent-hi el Pla Intrermodal de Transport, si s'escau.
1.2. Elaboració del programes d'inversions per als períodes plurianuals, proposant els Convenis de Finançament d'Infrastructures a subscriure entre l'AGE i la Generalitat de Catalunya, així com dels instruments que donin cobertura a l'execució d'altres inversions que es realitzin mitjançant altres fòrmules.
1.3. Seguiment de l'execució de les inversions en curs en el sistema, previstes en els instruments de programació, ja siguin executades amb càrrec als convenis de finançament d'infrastructures que subscriguin l'AGE i la Generalitat de Catalunya, o bé a l'empara d'altres fórmules de finançament.
1.4. Planificació dels serveis i l'establiment de programes d'explotació coordinada per a totes les empreses que els presten i l'observació de l'evolució del mercat global dels desplaçaments, amb especial atenció al seguiment del comportament del transport privat.

2. Relacions amb operadors de transport col·lectiu.
2.1. Concertació, per delegació o conjuntament amb els titulars del servei, de contractes-programa o uns altres tipus de convenis amb les empreses prestadores dels serveis de transport públic en el seu àmbit territorial.
2.2. Elaboració dels contractes-programa a subscriure entre l'ATM i els operadors.
2.3. Seguiment dels convenis i contractes de gestió de totes les empreses privades i públiques del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu.
2.4. Seguiment de l'evolució i el compliment dels contractes-programa vigents amb Transports Metropolitans de Barcelona i amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2.5. Elaboració de propostes de concertació amb RENFE relatives a la integració dels servis de rodalies de Barcelona de l'esmentada companyia en el Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu.

3. Finançament del sistema per les administracions.
3.1. Elaboració de les propostes de convenis de finançament amb les diferents administracions públiques responsables del finançament del transport públic amb definició de les aportacions de recursos pressupostaris al sistema.
3.2. Concertació dels acords de finançament amb les administracions públiques per tal de subvenir al dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l'estructura de gestió.
3.3. Control dels ingressos, els costos i les inversions de les empreses prestadores a l'efecte del que es disposa en els apartats anteriors.

4. Ordenació de les tarifes.
4.1. Exercici mancomunat de les potestats sobre tarifes pròpies de les administracions titulars de transport col·lectiu i entre aquestes la interlocució única del sistema amb l'Administració econòmica.
4.2. Elaboració i aprovació d'un marc de tarifes comú dins una política de finançament que defineixi el grau de cobertura dels costos per ingressos de tarifes i la definició del sistema de tarifes integrat.
4.3. Titularitat dels ingressos de tarifes per títols combinats i repartiment que s'escaigui entre els operadors.

5. Comunicació.
5.1. Difusió de la imatge corporativa del sistema metropolità de transport públic col·lectiu i de la mateixa ATM amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i operadors.
5.2. Realització de campanyes de comunicació amb l'objectiu de promoure la utilització de l'esmentat sistema entre la població. 5.3. Publicitat, informació i relacions amb els usuaris.

6. Marc normatiu futur.
6.1. Estudi i elaboració de propostes a les administracions consorciades, individualment o a través de les entitats que les agrupen i representen en el sí de l'ATM, d'adaptació del marc normatiu per tal de fer possible l'exercici pel Consorci de les atribucions previstes en el marc de les seves competències.
6.2. Exercici de les competències administratives respecte de l'ordenació dels serveis del seu àmbit territorial que les administracions públiques signants de l'Acord-marc de 28 de juliol de 1995 i les adherides decideixin atribuir-li.
6.3. Establiment de realcions amb les altres administracions per al millor compliment de les funcions atribuïdes a l'ATM de conformitat amb els seus estatuts.

7. Altres funcions relacionades amb la mobilitat.
7.1. Elaboració, tramitació i avaluació dels plans directors de mobilitat.
7.2. Emissió d'informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i dels estudis d'avaluació de la mobilitat general.
7.3. L'aplicació i el finançament de mesures per a l'ús racional del vehicle privat, sense perjudici de les competències autonòmiques i locals.
7.4. L'elaboració i el finançament de les propostes per a l'ús racional de les vies i de l'espai públic, en aspectes com l'aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes, sense perjudici de les competències autonòmiques i locals.
7.5. El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.
7.6. Qualsevol altra que en matèria de mobilitat li sigui atribuïda per la legislació vigent.

Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport.
 

Normativadata actualització (18/11/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya