Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Tamara Garcia de la Calle

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica, la programació i l'avaluació tècnica i econòmica de les polítiques del Departament i dels organismes i entitats adscrites, i elaborar els instruments per a la seva implantació.
b) Dur a terme els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament i supervisar les actuacions de difusió i informació interna i externa del Departament, i dirigir la política editorial i l'execució del pla de publicacions.
c) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos i fer les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.
d) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.
e) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, i coordinar l'Àrea TIC pel que fa a la seva actuació en l'àmbit organitzatiu.
f) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla de Sistemes d'Informació i en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
g) Planificar, gestionar i supervisar la política de seguretat de la informació, i específicament la protecció de dades de caràcter personal dels fitxers gestionats pel Departament.
h) Planificar i dur a terme les auditories específiques en els diferents àmbits de gestió.
i) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament i de les seves entitats adscrites, supervisant les actuacions en matèria d'identitat visual, disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.
j) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, i actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la supervisió i l'avaluació de les polítiques departamentals mitjançant l'exercici de les funcions establertes en la normativa vigent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
k) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i accés a la informació pública.
l) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.
m) Impulsar i coordinar els projectes internacionals en què participa el Departament de Justícia.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (27/05/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya