Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Responsable

Sra.   Candela Calle Rodríguez

Càrrec

directora general de l'Institut Català d'Oncologia

Adreça
Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 199-203 (Hospital Duran i Reynals)
Població
08907  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 260 77 33 / 93 401 41 05 ICO24hores
Fax
93 260 78 21
Adreça web

Observacions

Àmbit territorial i d'actuació.
Catalunya

Tipus de servei
-Atenció oncològica integral
-Epidemiologia i recerca del càncer
-Prevenció i control del càncer

Entitats consorciades o participades
-Servei Català de la Salut

Data de creació
07/03/1995

 

NIF

Q-5856383-D

 

Funcions

Article 3 dels Estatuts

Funcions
3.1  Són funcions de l'Institut Català d'Oncologia, en relació amb l'oncologia, les següents:
a)  Prestar assistència oncològica, particularment en els àmbits que li siguin encomanats.
b)  Encarregar-se de l'aplicació de cures pal·liatives, el tractament del dolor i l'atenció al final de la vida.
c)  Establir, desenvolupar i aplicar programes de docència, formació, continuada i especialitzada, en ciències de la salut i matèries relacionades amb l'oncologia.
d)  Dissenyar i realitzar estudis i projectes de recerca i, per tant, també assaigs clínics, en l'àmbit del càncer i de les àrees relacionades.
e)  Dedicar adequada atenció i consideració a l'entorn personal i social de les persones que atengui, incloent-hi l'oferiment de serveis de suport complementari.
f)  Promoure la innovació i gestionar els coneixements i els drets de propietat intel·lectual i industrial que en derivin i desenvolupar programes especials d'aplicació de noves tècniques terapèutiques, de diagnòstic i prevenció en oncologia, prèviament a la implantació.
g)  Mantenir i promoure la consideració de l'entitat com a centre de referència en tractaments i procediments terapèutics oncològics d'elevada especificitat o complexitat.
h)  Formular recomanacions sobre els sistemes d'informació rellevants per a l'anàlisi del impacte del càncer, així com proporcionar suport metodològic, de gestió i coordinació de les dades als registres relacionats.
i)   Contribuir a l'elaboració de propostes adreçades a la prevenció primària i secundària del càncer a Catalunya i realitzar els estudis necessaris per a la seva elaboració i avaluació.
j)   Elaborar i promoure la implantació d'estudis, programes i sistemes d'organització de l'atenció oncològica així com de polítiques d'ús racional de medicaments.
k)  Col·laborar amb els òrgans competents de l'Administració sanitària, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, les universitats i altres institucions competents en matèria de docència i recerca pel que fa a l'epidemiologia, el control, la recerca i la formació relacionada amb l'oncologia.
l)   Assessorar la formulació dels objectius del Pla de salut de Catalunya i la seva avaluació, si s'escau, en relació amb l'epidemiologia i el control i el tractament del càncer, així com col·laborar en l'elaboració i la implantació dels instruments que es basteixin a fi de planificar la gestió sanitària en l'àmbit de l'oncologia.
m) Promoure xarxes relacionades amb les funcions atribuïdes a l'entitat i formar-ne part, així com establir acords i aliances amb entitats relacionades amb l'oncologia.
n)  Elaborar propostes de cooperació amb les organitzacions de voluntaris que treballen a Catalunya en la lluita contra el càncer.
o)  Atendre les necessitats subjectes a pagament que decideixi el Consell d'Administració, bé sigui a càrrec dels beneficiaris o de terceres entitats, sempre que, preservant els interessos públics concurrents, es propiciï la millora de l'aprofitament de recursos.
p)  Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga o afí relacionada amb les funcions anteriors que encomani l'Administració o acordin els òrgans de govern de l'entitat.
3.2  El desenvolupament de les funcions expressades es pot fer efectiu directament o indirecta i sota qualsevol de les formes admeses en dret, segons sigui que s'aprovi en cada cas i també mitjançant acords i convenis subscrits sota criteris de reciprocitat i adequada correspondència.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta
El Consell d'Administració té la composició següent:
-President
-Vicepresident
-Vocals: En un nombre entre quatre i nou, un dels quals ho és a proposta de les associacions catalanes de lluita contra el càncer.
Aquests càrrecs són nomenats pel Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut, per un període de 4 anys i poden ser nomenats per successius períodes de quatre anys.
-Secretari: Aquest càrrec serà nombrat pel Consell d'Administració, i podrà ser membre o no.data actualització (18/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya