Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Jurat d'Expropiació de Catalunya


Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 51 67
Fax
872 97 51 89
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Adreça
Carrer de Montcada, 23 (Palau Abària)
Població
43500  Tortosa
Telèfon
977 44 12 34
Fax
977 51 05 30

Adreça
Carrer de Sant Francesc, 3
Població
43003  Tarragona
Telèfon
977 23 65 59
Fax
977 23 65 38

Adreça
Carrer de Lluís Companys, 1
Població
25003  Lleida
Telèfon
973 70 35 00
Fax
973 70 35 08

Funcions

La taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya.

Components

És un òrgan col·legiat permanent de la Generalitat, de caràcter administratiu i sense personalitat jurídica, i amb independència jeràrquica. Està adscrit al Departament de la Presidència.

Estructura territorial:
El Jurat s'estructura en les seccions territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu Aran.

Composició:
Cada una de les seccions del Jurat d'Expropiació està formada pel president o presidenta, el secretari o secretària i les persones vocals següents:
 • Un funcionari o funcionària titulats superiors en els àmbits del dret i de l'economia, del cos superior d'administració de la Generalitat o del cos d'advocacia de la Generalitat o d'un d'equivalent, que acrediti experiència en matèria de valoracions.
 • Un funcionari o funcionària del cos de titulació superior de la Generalitat, amb la titulació que correspongui segons la naturalesa del bé o dret a valorar.
 • Dues persones titulades superiors en grau universitari que acreditin experiència en matèria de valoracions, proposades per acord de les entitats municipalistes.
 • Una persona en representació de les cambres, els col·legis professionals, les organitzacions empresarials o les associacions representatives de la propietat.
 • Un registrador o registradora de la propietat, o un notari o notària, designat o designada pel col·legi corresponent.

Funcions:
- Presidents o presidentes: representen les respectives seccions de la demarcació territorial corresponent, presideix les seccions i li corresponen la resta de funcions que estableix aquest Reglament i la legislació vigent en matèria d'òrgans col·legiats.
- Les persones vocals: exerceixen funcions públiques i actuen amb objectivitat i independència de criteri i han de guardar reserva sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per la seva condició.
- Les persones vocals ponents: fa la proposta de valoració, sens perjudici del que disposa l'artícle 11.3. Han de tenir la titulació o titulacions requerides en funció del bé a expropiar i les competències pròpies de la titulació.
- La secretaria de les seccions del Jurat:
 
 • Rebre i registrar els escrits relatius a cadascun dels expedients de què coneix la secció.
 • Requerir les parts interessades per tal que completin, millorin o aclareixin la documentació aportada, així com donar-los trasllat dels escrits, valoracions i al·legacions formulats per les altres parts interessades.
 • Dirigir la tramitació dels expedients.
 • Trametre al o a la vocal ponent o personal assessor l'expedient o les actuacions amb la finalitat que prepari la proposta de valoració.
 • Practicar les citacions per a les reunions de la secció, amb la convocatòria prèvia del president o presidenta, i fer arribar l'índex o les ponències dels assumptes que hagin d'examinar-se en cada sessió.
 • Testimoniar la documentació lliurada.
 • Redactar les actes de les sessions.
 • Portar el registre i arxiu de les resolucions de la secció.
 • Notificar les resolucions a les parts interessades.
 • Elaborar la proposta de memòria anual.

El ple del Jurat:
El Ple del Jurat d'Expropiació de Catalunya el constitueixen els presidents o les presidentes, els secretaris o secretàries i els vocals de cada secció. El president o presidenta del ple representa el Jurat d'Expropiació de Catalunya. El torn de presidència s'estableix per ordre alfabètic de les seccions, i actua com a secretari o secretària el de la secció corresponent.

El Ple es reuneix ordinàriament tres vegades a l'any. El president o presidenta pot convocar sessions extraordinàries a iniciativa pròpia o a proposta dels o les presidentes de dues seccions.

El Ple, al marge de les funcions legalment atribuïdes, pot acordar la creació de ponències tècniques que analitzin i informin el ple sobre criteris de valoració i jurisprudència en matèria d'expropiació forçosa, així com la realització d'activitats formatives en aquests àmbits, fixar els criteris d'elaboració de les memòries, o qualsevol altra qüestió relacionada amb les funcions del Jurat.
 


data actualització (18/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya