Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Garanties Estatutàries

    Organigrama

Responsable

Hble. Sr.   Joan Egea Fernández

Càrrec

president del Consell de Garanties Estatutàries

Adreça
Baixada de Sant Miquel, 6-8 (Palau Centelles-Solferino)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 317 62 68 / 93 317 63 89
Fax
93 318 17 20
Adreça web

Funcions

El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla per l'adequació a l'Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat .

El Consell de Garanties Estatutàries té autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

El Consell de Garanties Estatutàries pot dictaminar, en els termes que estableixi la llei, en els casos següents:

a) L'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi.

b) L'adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament.

c) L'adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.

d) L'adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local en els termes que garanteix aquest Estatut.

El Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar abans de la interposició del recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, abans de la interposició de conflicte de competència pel Govern i abans de la interposició de conflicte en defensa de l'autonomia local davant el Tribunal Constitucional.

Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries tenen caràcter vinculant amb relació als projectes de llei i les proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per aquest Estatut.

A part dels supòsits enumerats, es poden ampliar per llei les funcions dictaminadores del Consell de Garanties Estatutàries que estableix l' Estatut sense atribuir-los caràcter vinculant..

Components

El Consell de Garanties Estatutàries és integrat per nou membres, que han d'ésser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d'experiència professional, i han de tenir la condició política de catalans.

Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats pel president o presidenta de la Generalitat, sis dels quals a proposta del Parlament, acordada per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i els tres restants a proposta del Govern.

Un dels tres membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Govern ho és d'entre una terna proposada pel Consell de Governs Locals.

Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats per un període de nou anys, i no poden ésser reelegits.

El Consell de Garanties Estatutàries es renova per terços cada tres anys. En cada renovació del Consell correspon al Parlament designar dos nous membres i correspon al Govern designar-ne un.

Els membres del Consell de Garanties Estatutàries elegeixen d'entre ells, en votació secreta i per majoria absoluta, el president o presidenta del Consell.


Membres del Consell de Garanties Estatutàries:

President
Hble. Sr. Joan Egea Fernández

Vicepresident
Hble. Sr. Pere Jover i Presa

Conseller Secretari
Il·ltre. Sr. Àlex Bas i Vilafranca

Consellers
Il·ltre. Sr. Joan Vintró i Castells
Il·ltre. Sr. Jaume Vernet i Llobet
Il·ltre. Sr. Francecs de Paula Caminal i Badia
Il·ltre. Sr. Carles Jaume Fernández
Il·ltre. Sra. Margarida Gil i Domènech
 
 

Normativa


data actualització (11/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya