Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència de Residus de Catalunya

Responsable

Sr.   Isaac Peraire i Soler

Càrrec

director de l'Agència de Residus de Catalunya

Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 567 33 00
Fax
93 567 33 91
Horari de registre i d'atenció

Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions


Adreça
Carrer de Provença, 204-208
Població
08036  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

 

NIF

Q-5856373-E

 

Funcions

Funcions generals

Assolir els objectius següents:

 • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya.
 • Obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient.
 • Dotar els ens públics competents per raó de la matèria dels mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la gestió dels residus es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones, reduint l'impacte ambiental i, en particular:
  • Prevenint els riscos per a l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i la fauna.
  • Eliminant les molèsties per sorolls i olors.
  • Respectant el paisatge i els espais naturals i, especialment, els espais protegits.
  • Impedint l'abandonament, l'abocament i, en general, tota disposició incontrolada dels residus.
  • Fomentant, per aquest ordre, la prevenció i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat, llur reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització material.
 • Executar el programa d'acció de la Generalitat de Catalunya relatiu a la gestió dels residus (regulat a l'article 6 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus). 
 • Exercir les competències i les funcions que li atribueix la normativa vigent, les que li encomani el Govern i les següents:
  • Elaborar programes sectorials en matèria de residus.
  • Fomentar programes i projectes de recerca i desenvolupament (R+D) que tinguin per objecte el desenvolupament de tecnologies netes en els processos productius i de gestió.
  • Donar incentius a les inversions que tinguin per objecte reduir la generació de residus, recuperar-ne i reutilitzar-ne.
  • Impulsar les empreses productores a consumir matèries i substàncies recuperades o transformades com a primeres matèries, energia o combustible.
  • Elaborar programes específics per a reutilitzar i eliminar olis usats i per a eliminar policlorobifenils i policloroterfenils.
 • L'Agència de Residus de Catalunya pot imposar el tractament en origen dels residus especials que generen determinades indústries si el volum i les característiques d'aquests ho permeten i ho fan aconsellable, sempre que no hi hagi altres empreses que puguin tractar-los.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.
L'Agència de Residus de Catalunya està dotada d'assessoria jurídica pròpia.

Organització
Els òrgans de govern de l'Agència de Residus de Catalunya són els següents:
 1. El Consell de Direcció.
 2. El president o la presidenta.
 3. El director o la directora.
El Consell de Direcció
 • El Consell de Direcció és integrat per les següents persones membres:
  • El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.
  • El vicepresident o la vicepresidenta, que és el secretari o la secretària general del departament competent en matèria de medi ambient.
  • El Govern determina la composició de les vocalies, que han d'ésser formades per representants de la Generalitat, de les administracions locals, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l'Agència.
  • El secretari o la secretària, amb veu i sense vot, que forma part del personal treballador de l'Agència de Residus de Catalunya, i que designa la persona titular de la conselleria del departament competent en matèria de medi ambient.
 • Si l'ordre del dia de la reunió del Consell de Direcció inclou la consideració específica d'assumptes que afecten un o diversos municipis, han de convocar-se els alcaldes o les alcaldesses corresponents, que poden assistir en companyia de la persona que designin a la deliberació d'aquests assumptes, i prendre-hi part amb veu però sense vot.
 • L'òrgan d'assessorament i de participació del Consell de Direcció és el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.


data actualització (15/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya