Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Planificació de l'Entorn Natural

    Organigrama

Responsable

Sra.   Sara Pont Gasau

Càrrec

cap del Servei de Planificació de l'Entorn Natural

Adreça
Carrer de Provença, 204-208
Població
08036  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 444 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar i tramitar estratègies, plans i programes globals i directrius ambientals en matèria de protecció de
la biodiversitat i del patrimoni natural.
b) Promoure la incorporació d'objectius de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural a les polítiques
públiques.
c) Promoure la custòdia del territori a Catalunya, i impulsar-ne instruments de foment i de difusió.
d) Elaborar i executar projectes d'informació, avaluació i seguiment de la biodiversitat i el patrimoni natural,
dels seus elements i la seva protecció.
e) Proporcionar informació a les organitzacions nacionals, estatals i internacionals.
f) Promoure la recerca aplicada en matèria de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural i establir
mecanismes de transferència de coneixements entre la recerca i la conservació.
g) Promoure la divulgació sobre la biodiversitat, el patrimoni natural i els serveis ambientals dels ecosistemes.
h) Realitzar i promoure projectes de cooperació internacional en matèria de conservació de la biodiversitat i
dels serveis ambientals dels ecosistemes, i definir les accions per reduir la petjada ecològica de Catalunya en el
que afecta la biodiversitat i el patrimoni natural de països tercers.
i) Analitzar les relacions entre economia, biodiversitat i serveis ambientals dels ecosistemes, i definir i impulsar
instruments econòmics per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat i el patrimoni natural.
j) Dissenyar el sistema d'espais naturals protegits de Catalunya mitjançant el Pla d'espais d'interès natural
(PEIN) i la xarxa Natura 2000 i participar en el seu desenvolupament.
k) Formular i tramitar les propostes de declaració d'espais naturals protegits, incloent-hi els espais naturals de
protecció especial i les normes que els despleguen, la inclusió d'espais al PEIN i a la xarxa Natura 2000 i les
figures de protecció d'altres normatives i convenis internacionals, i participar en les que promogui
l'Administració de l'Estat.
l) Formular els plans d'ordenació dels recursos naturals.
m) Proposar l'adopció de mesures cautelars i preventives durant la tramitació dels instruments de protecció i
de planificació dels espais naturals.
n) Formular plans, programes, projectes i directrius de protecció del patrimoni geològic, la connectivitat
biològica i ecològica, i de protecció d'hàbitats i sistemes naturals.
o) Col·laborar amb el departament competent en matèria de forests en la planificació i regulació dels boscos
singulars i d'evolució natural.
p) Assessorar i informar, quan escaigui, quant a plans territorials i altres plans globals, normes, estratègies i
programes territorials i sectorials que tinguin incidència sobre la biodiversitat i el patrimoni natural.
q) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (22/10/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya