Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental

    Organigrama

Responsable

Sr.   Pere Poblet Tous

Càrrec

sub-director general d'Intervenció i Qualificació Ambiental

Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 76 30

Funcions

a) Formular propostes de programes operatius sobre la prevenció i el control integrats de la contaminació i
sobre l'aplicació dels sistemes de responsabilitat ambiental.
b) Supervisar, coordinar i controlar l'execució de les funcions atribuïdes a la Direcció General en matèria
d'intervenció administrativa de les activitats, de recerca i de qualificació ambiental.
c) Formular propostes de directrius, criteris i instruccions dels procediments d'avaluació d'impacte ambiental,
de prevenció i control ambiental de les activitats amb incidència ambiental i de restauració d'activitats
extractives.
d) Proposar i executar, si escau, les actuacions en matèria de tecnologies, sistemes i substàncies químiques per
a l'avaluació, prevenció, minimització i control de les activitats amb impacte sobre el medi.
e) Establir la coordinació de les actuacions sectorials ambientals de seguiment i control del Departament en
relació amb la intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental.
f) Col·laborar en la coordinació de les actuacions d'inspecció i control integrats de la contaminació quan hi
intervinguin agents de l'autoritat o jurisdicció competent.
g) Dirigir el sistema d'inspecció integral de les activitats, supervisant els plans i programes d'inspecció de les
activitats amb incidència ambiental.
h) Assessorar els ens locals i agents socials per a la implantació i el seguiment de la intervenció integral
d'activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la legislació vigent.
i) Formular propostes d'adequació i actualització de la legislació en matèria d'intervenció i d'avaluació
d'impacte ambiental de les activitats, de responsabilitat ambiental, de qualificació ambiental i de restauració
d'espais afectats per activitats extractives.
j) Formular propostes per a la protecció dels espais afectats per activitats extractives en els termes que preveu
la legislació vigent.
k) Impulsar i coordinar els sistemes d'informació i les bases de dades ambientals desenvolupats per l'aplicació
de la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats.
l) Formular propostes d'instruccions tècniques i criteris sobre la metodologia en les actuacions de les entitats
col·laboradores en l'àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats competència de la Direcció
General, i de desgravació fiscal per inversions en millores ambientals.
m) Supervisar, coordinar i controlar l'execució de les funcions atribuïdes a la Direcció General, en matèria
d'intervenció i avaluació d'impacte ambiental de les activitats, i dirigir l'actuació de les oficines de gestió
ambiental unificada i les oficines de medi ambient en l'exercici de les funcions que tenen assignades en
aquestes matèries.
n) Supervisar i coordinar el sistema d'aplicació de les millors tècniques disponibles en els processos
d'autorització, inspecció i control ambiental i per a l'establiment dels valors límits d'emissió i d'altres
prescripcions tècniques.
o) Impulsar i coordinar la constitució de grups de treball amb sectors productius estratègics a Catalunya per
formular propostes als organismes competents sobre l'aplicació als sectors de les millors tècniques disponibles i
dels convenis i acords internacionals en matèria de substàncies químiques.
p) Formular propostes sobre programes d'ajuts, subvencions i, si s'escau, desgravacions i altres incentius
fiscals que es puguin establir a les empreses per a inversions que redueixen l'impacte ambiental.
q) Instruir els expedients sancionadors, de responsabilitat patrimonial, de responsabilitat ambiental i els que
correspongui, en l'àmbit de les funcions de la Subdirecció General.
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 data actualització (09/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya