Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Corretja i Torrens

Càrrec

directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya

Adreça
Carrer de Jaume I, 2-4
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 302 06 24
Fax
93 302 04 67

Funcions

Assessorament en dret i la representació i la defensa jurídica del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la seva Administració, sens perjudici de les atribucions que corresponen a la Comissió Jurídica Assessora.
Funcions de les unitats centrals:
 • Representació i defensa de l'Administració de la Generalitat davant els tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional.
 • Assessorament en dret del Govern de la Generalitat i de cadascun dels seus membres.
 • Coordinació jurídica de les unitats departamentals i territorials del Gabinet Jurídic i, la dels serveis jurídics dels organismes autònoms i les entitats de dret públic i de les empreses públiques.
 • Seguiment de l'elaboració de normes legals i reglamentàries.
 • Elaboració d'estudis sobre doctrina jurisprudencial i la selecció, recopilació i tractament de legislació, jurisprudència i doctrina.
 • Planificació, promoció, preparació i organització de les activitats d'actualització i perfeccionament del personal destinat als serveis jurídics de la Generalitat.
Funcions de les unitats departamentals:

Advocat en cap
 • Efectuar personalment o supervisar la resposta a les peticions d'assessorament plantejades pel conseller respectiu, pel secretari general del departament o pels directors generals.
 • Actuar com a òrgan de relació entre la unitat i els serveis centrals del Gabinet Jurídic.
 • Dirigir, coordinar i supervisar l'actuació dels serveis que estiguin a càrrec seu.
 • Distribuir els assumptes entre els advocats de la Generalitat pertanyents a la unitat respectiva, si el lloc de treball no té assignada una àrea determinada.
 • Determinar els criteris de distribució d'afers entre els tècnics que, d'acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/1996, continuïn desenvolupant funcions d'assessorament.
 • Supervisar l'actuació dels advocats de la Generalitat i dels tècnics i la resta de personal adscrits a la unitat.
 • Trametre a la direcció del Gabinet Jurídic una còpia literal dels informes emesos quan la direcció ho demani.
Advocats del cos
 • Funcions d'assessorament en relació amb l'àmbit material assignat al departament respectiu i als organismes que en depenen.
Funcions de les unitats territorials:
 • Assessorament jurídic. Emetre informe sobre les qüestions que es plantegin en la circumscripció territorial respectiva, i les funcions de representació i de defensa de l'Administració de la Generalitat segons resulti de la distribució d'afers prevista en l'article 41.2 del Decret 57/2002, que prendrà en consideració l'assignació dels processos que comportin vistes públiques i presència efectiva.
Les actuacions de representació i defensa es desenvoluparan sota la dependència funcional immediata de la Direcció General d'Assumptes Contenciosos.

Components

Tots els advocats de la Generalitat integren el Gabinet Jurídic de la Generalitat i estan sotmesos en llur actuació a la direcció i la coordinació jurídiques del director d'aquest Gabinet Jurídic, el qual pot donar-los les instruccions que calguin per al funcionament coordinat dels serveis.

Els advocats de la Generalitat depenen, pel que fa al règim de prestació de llurs serveis, del secretari general de cada departament, del delegat territorial o del president , director o càrrec similar dels organismes al servei que han estat adscrits.
El director del Gabinet Jurídic d'acord amb el secretari general del departament pot assignar als membres del Cos d'Advocacia de la Generalitat, qualsevol que en sigui la destinació o la categoria, les tasques o els assumptes que tenen encomanats els serveis centrals del Gabinet Jurídic.

El Gabinet Jurídic s'estructura en:
- Unitats centrals
- Unitats departamentals
- Unitats territorials Unitats centrals:
- Direcció General d'Assumptes Contenciosos
- Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica
- Subdirecció General de Qüestions Constitucionals

Unitats departamentals: a cada departament de la Generalitat hi ha una Assessoria Jurídica amb nivell orgànic de subdirecció general. Com a òrgan d'assessorament estarà formada per un cap, que serà advocat del cos o, si no n'hi ha, un advocat especialment habilitat que n'exercirà el comandament, a més dels advocats del cos que li siguin adscrits i d'altres funcionaris de la Generalitat del grup A, llicenciats en dret, que hi siguin destinats. Unitats territorials: a cadascuna de les delegacions territorials del Govern hi ha una assessoria jurídica. L'advocat en cap té, en l'àmbit de la unitat respectiva, les atribucions previstes a l'apartat 3 de l'article 14 del Decret 57/2002, i farà o supervisarà la resposta a les peticions d'assessorament plantejades pel delegat territorial del Govern.

Per excepció, l'assessorament de la delegació territorial del Govern a Barcelona, l'exercirà la unitat departamental a què correspongui per raó de la matèria, i la representació i la defensa jurídiques, la Direcció General d'Assumptes Contenciosos. L'adscripció funcional d'aquesta unitat queda afectada pel Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de la Generalitat de Catalunya

Normativa


data actualització (04/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya