Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell General de Serveis Socials

Responsable

Sra.   Núria Giralt i Page

Càrrec

Secretària

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i està adscrit al Departament de Drets Socials. El Consell General de Serveis Socials encarna l'aspecte relacional de la nova Administració pública ja que implica la societat civil en el debat previ a la presa de decisions, tot incorporant la transversalitat en la participació.

D'acord amb l'article 50.2 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, corresponen al Consell General de Serveis Socials les funcions següents:

 • Deliberar sobre l'orientació general dels serveis socials a Catalunya.
 • Emetre un informe anual sobre l'estat dels serveis socials i trametre'l al Govern perquè en doni compte al Parlament.
 • Debatre i emetre informes preceptius sobre els projectes de normativa general i els projectes de plans d'actuació, plans sectorials i plans estratègics en matèria de serveis socials abans que s'aprovin.
 • Debatre i emetre informes sobre els avantprojectes de pressupost i la seva liquidació, la memòria del departament, el mapa de serveis socials i la Cartera de serveis socials.
 • Coordinar les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats privades.
 • Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes.
 • Fer el seguiment de l'execució dels pressupostos.
 • Formular propostes i recomanacions per a millorar la prestació dels serveis socials.
 • Deliberar sobre les qüestions que el conseller o consellera del departament competent en matèria de serveis socials sotmeti a la seva consideració.
 • Trametre les seves conclusions a altres consells de participació de la Generalitat.
 • Les que li atribueixin les lleis o els reglaments.

Components

El consell General de Serveis Socials s'estructura en els òrgans següents:

Òrgans unipersonals:

 • Presidència, que l'exerceix la persona titular del Departament competent en matèria de Serveis Socials.
 • Vicepresidència, que recau en la persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria de serveis socials.
 • Secretaria, que és exercida per una persona d'entre els funcionaris i les funcionàries del departament competent en matèria de serveis socials del grup A.

Òrgans col·legiats:

 • Ple.
 • Comissió Funcional.
 • Comissions Sectorials.
 • Comissions Temporals.

El ple del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb l'article 12.1 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials té la composició següent:

 • Presidència del Ple.
 • Vicepresidència del Ple.

Vocalies permanents:

32 vocalies en representació de l'Administració de la Generalitat, amb categoria d'alts càrrecs, subdirectors i subdirectores generals o assimilats, designats o designades per la persona titular del departament corresponent, dels àmbits següents:

 • 19 de l'àmbit dels serveis socials i drets de ciutadania.
 • 1 de l'àmbit d'administracions públiques.
 • 1 de l'àmbit de cultura.
 • 1 de l'àmbit d'economia.
 • 1 de l'àmbit d'educació.
 • 1 de l'àmbit d'habitatge.
 • 1 de l'àmbit de participació ciutadana.
 • 1 de l'àmbit de justícia.
 • 2 de l'àmbit de salut.
 • 1 de l'àmbit de treball.
 • 1 de l'àmbit de política territorial.
 • 1 de l'àmbit de l'agricultura.
 • 1 de l'àmbit d'universitats, recerca i innovació.

12 vocals en representació de les organitzacions associatives d'ens locals més representatives de Catalunya, amb categoria d'electes, designats o designades per les mateixes entitats.

4 vocals en representació de l'àmbit de col·legis professionals:

 • Un/a vocal en representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.
 • Un/a vocal en representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
 • Un/a vocal en representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 • Un/a vocal en representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, designats o designades pels òrgans de govern corresponents.

2 vocals en representació de les organitzacions empresarials:

 • Un/a, en representació de les que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya.
 • Un/a, en representació del sector dels serveis socials. En els dos casos, les vocalies han de ser designades pels òrgans directius corresponents.

2 vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, designats o designades pels òrgans directius corresponents.

12 vocals en representació d'entitats representatives dels interessos de les persones usuàries, dels interessos ciutadans, de les dones i de les entitats d'iniciativa social, designats per les seves juntes directives i seleccionats segons normativa.

La Secretaria, que recau en la persona titular de la Secretaria del Consell General de Serveis Socials.

La Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb l'article 14 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials té la composició següent:

Presidència de la Comissió Funcional, que recau en la persona que ocupa la Vicepresidència del Ple del Consell General de Serveis Socials, o la persona en qui delegui

Vocalies permanents:

 • 20 vocals en representació de l'Administració de la Generalitat, amb categoria d'alts càrrecs, subdirectors i subdirectores generals o assimilats, designats per la presidència del Consell General de Serveis Socials, entre els integrants del Ple.
 • 6 vocals en representació de les organitzacions associatives d'ens locals més representatives de Catalunya, amb categoria d'electes, designats o designades per les mateixes entitats.
 • 4 vocals en representació de l'àmbit de col·legis professionals: un/a vocal en representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, un/a vocal en representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, un/a vocal en representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i un/a vocal en representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, designats o designades pels òrgans de govern corresponents.
 • 2 vocals en representació de les organitzacions empresarials: un/a en representació de les que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya i un /a en representació del sector dels serveis socials. En els dos casos, les vocalies han de ser designades pels òrgans directius corresponents.
 • 2 vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, designats o designades pels òrgans directius corresponents.
 • 6 vocals en representació d'entitats representatives dels interessos de les persones usuàries, dels interessos ciutadans, de les dones i de les entitats d'iniciativa social, amb vocalia permanent al Ple del Consell General de Serveis Socials. Aquestes vocalies tindran caràcter rotatiu i una durada d'un any i mig, d'acord amb el que estableix l'article 19 d'aquest Decret.

La Secretaria, que recau en la persona titular de la Secretaria del Consell General de Serveis Socials.

Són Comissions Sectorials del Consell General de Serveis Socials, d'acord amb l'article 15 del Decret 202/2009, de 22 de desembre:

 • Consell de la gent gran de Catalunya.
 • Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat.
 • Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies.
 • Consell Nacional dels Infants i els Adolescents CNIAC.
 • Consell nacional de dones de Catalunya.
 • Taula de Ciutadania i Immigració.
 • Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.
 • Comitè d'ètica dels serveis socials de Catalunya.
 • Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.
 • Consell de la Discapacitat de Catalunya.
 • Observatori dels Drets de la Infància.
 • Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. 


data actualització (12/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya