Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies

Responsable

Sr.   Francesc Xavier Colominas i Ferran

Càrrec

secretari de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 16 69
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies té les funcions següents:

a) Formular propostes al Govern i recomanacions als departaments de la Generalitat

b) Proposar diferents actuacions per al suport i protecció de les famílies als diferents departaments

c) Elaborar informes, recopilar informació i documentació sobre la situació actual de les famílies a Catalunya

d) Informar del grau de compliment de les disposicions vigents en matèria de suport a les famílies, com també dels tractats internacionals, de les decisions adoptades per les institucions comunitàries europees i les del Consell d'Europa

e) Intercanviar informació en matèria de família entre els diferents departaments

f) Elaborar les línies mestres per a un projecte de desenvolupament de la legislació vigent en matèria de suport a les famílies

Funcionament:

  • La Comissió podrà funcionar en ple i en comissions de treball.

    El ple és l'òrgan superior integrat per tots els membres esmentats a l'article 2.2. El ple es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any en convocatòria ordinària i en convocatòries extraordinàries quan la presidència ho consideri necessari.

    Les comissions de treball es poden constituir per aquells afers que per la seva matèria, importància, o transcendència ho requereixin. Les comissions de treball estan formades pels representants que el ple determini.
Persones expertes i assessores: eventualment, quan els temes a tractar ho aconsellin, la presidència de la Comissió pot convocar a les reunions del ple o de les comissions de treball, a part dels seus membres, altres persones expertes i assessores segons la disciplina objecte d'estudi.

Components

La Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies té la composició següent:

a) La presidència l'exerceix la persona titular del Departament de Benestar Social i Família

b) La vicepresidència l'exerceix la persona titular de la Secretaria de Família

c) Les vocalies l'exerceixen una persona, amb rang de director general, en representació de cadascun dels departaments corresponents

La persona encarregada de la secretaria serà designada per la presidència de la Comissió.

data actualització (31/10/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya