Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina de Racionalització del Sector Públic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Olga Delpeix i Borrell

Càrrec

cap de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 365 77 84

Funcions

a) Donar suport i assessorar als departaments i a les entitats del sector públic instrumental, en l'anàlisi i l'avaluació de les funcions, l'organització, els recursos, les formes de prestació dels serveis, el catàleg de serveis i la gestió de les entitats que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat des d'una perspectiva multidisciplinària.

b) Proposar plans d'actuacions de racionalització i millora de la gestió del sector públic instrumental per tal que els òrgans competents els aprovin.

c) Facilitar la supervisió contínua de les entitats que formen part del sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat per avaluar la subsistència dels motius que van justificar la seva creació, en els termes que preveu l'article 33.1.e) d'aquest Decret.

d) Executar les tasques derivades de les mesures del plans d'actuacions establerts i impulsar, fer el seguiment i donar suport als departaments de l'Administració de la Generalitat en aquelles actuacions que els corresponguin.

e) Proposar criteris d'actuació i metodologies relatives a la governança, organització, sistemes d'informació, coordinació, funcionament, recursos materials, econòmics corporatius i patrimonials, recursos humans, formes de prestació dels serveis i contractació de les entitats del sector públic instrumental, en coordinació amb els òrgans competents per raó de la matèria.

f) Desenvolupar, facilitar i, si s'escau, portar a terme les auditories administratives en els termes previstos a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, en les entitats del sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat, tenint en compte criteris d'eficàcia, eficiència, racionalitat i simplificació, i proposar les millores adients.

g) Reforçar la coordinació adient entre les unitats competents en matèria d'organització, recursos humans, patrimonial i economicofinancera, pel que fa als expedients de creació, fusió, supressió i altres modificacions de caràcter estructural de les entitats del sector públic instrumental que proposin els departaments o les entitats del sector públic, i fer-ne el seguiment.

h) Coordinar la integració en un únic sistema del conjunt d'informació relativa a les entitats del sector públic.

i) Facilitar la implantació i el desenvolupament de mesures de bon govern al sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat.

j) Donar suport a la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració en els processos de col·laboració publicoprivada, en coordinació amb altres òrgans amb funcions en la matèria.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (28/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya