Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Contractació i Patrimoni

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Maria Tuldrà i Casasa

Càrrec

cap del Servei de Contractació i Patrimoni

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Contractació i Patrimoni li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar els expedients de contractació d'obres, gestió de serveis públics, consultoria i serveis i subministraments, així com els convenis l'objecte dels quals comporti la prestació d'un servei.
b) Supervisar els expedients relatius a l'adquisició, la cessió o l'arrendament de béns immobles per a la instal·lació dels serveis corresponents.
c) Coordinar l'elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars dels expedients de contractació administrativa del Departament i les entitats adscrites.
d) Coordinar i supervisar la gestió corresponent a l'adquisició dels subministraments que requereixin la resta d'unitats del Departament i les entitats adscrites, així com la tramitació dels expedients administratius que se'n derivin.
e) Dissenyar i impulsar l'establiment d'indicadors per a l'anàlisi de la gestió de les compres i els subministraments, la proposta de mesures per a la seva homogeneïtzació i millora, així com les anàlisis de costos per a la seva optimització.
f) Supervisar el manteniment de l'inventari dels béns immobles adscrits al Departament i la confecció i el manteniment del corresponent als béns mobles.
g) Administrar els béns patrimonials del Departament i les entitats adscrites.
h) Estudiar i proposar l'assegurament dels centres propis, així com els tràmits per a la inscripció registral dels immobles, en el marc de les competències del Departament.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (02/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya