Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recursos Humans

    Organigrama

Responsable

Sr.   Manuel Juan i Bellmunt

Càrrec

cap del Servei de Recursos Humans

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar i controlar els assumptes relatius a la gestió del personal, així com coordinar i executar les actuacions necessàries per a la incorporació de les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió impulsin els òrgans competents en matèria d'administració i funció publica.
b) Gestionar els procediments i els expedients relatius a convocatòries, concursos i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs i règim disciplinari, així com a les incidències i situacions administratives del personal.
c) Estudiar i aplicar la normativa en matèria de funció pública, laboral i de la Seguretat Social que afecti el personal.
d) Estudiar, elaborar i desenvolupar les propostes d'actuació i millora social dels recursos humans del Departament i participar en la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals.
e) Preparar i gestionar el pressupost de capítol I, així com supervisar i controlar les nòmines i les assegurances socials del personal.
f) Gestionar i mantenir el sistema d'informació de personal, custodiar els expedients personals, així com preparar i emetre els certificats corresponents al seu àmbit de competències.
g) Estudiar, proposar i controlar les modificacions de les relacions de llocs de treball.
h) Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.
i) Preparar els antecedents i els informes necessaris en relació amb els recursos que, en matèria de personal, es tramitin en via jurisdiccional.
j) Detectar les necessitats formatives, així com planificar, preparar, executar i avaluar el Pla anual de formació i de qualsevol altra activitat formativa.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (07/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya