Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor de la Generalitat en Matèria de Comerç


Adreça
Carrer de Provença, 339
Població
08037  Barcelona
Telèfon
93 484 99 99
Fax
93 551 54 64

Funcions

  1. Actuar, a requeriment del Conseller, com a òrgan d'informació, consulta i assessorament en matèria d'ordenació i foment del comerç interior.
  2. Elaborar els informes que li siguin encomanats pel Conseller sobre matèries pròpies de l'actuació del Departament en l'àmbit del comerç.
  3. Col·laborar, quan ho sol·liciti el Conseller, en temes referents a la política de foment, racionalització i programació de les activitats comercials.
  4. Totes aquelles qüestions que li pugui encarregar el Conseller.
  5. Col·laboració en les tasques de seguiment del Pla territorial sectorial d'establiments comercials.

Components

Òrgan consultiu i assessor adscrit al Departament d'Empresa i Coneixement i dependent directament del conseller.

Integren el Consell:
  1. President (conseller), i a qui pot acompanyar el secretari general del Departament i el DG de Comerç.
  2. 2 Vice-presidents, nomenats d'entre personalitats representatives del món del comerç.
  3. Vocals: 2 representants dels municipis de Catalunya, 2 representants de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, 1 representant dels col·legis d'agents comercials, en representació de les grans empreses de distribució, en representació dels comerciants majoristes, en representació dels comerciants detallistes, en representació dels comerciants no sedentaris, en representació dels sindicats més representatius, en representació dels consumidors i usuaris, en mèrit als serveis prestats en matèria de comerç, en qualitat de secretari, amb veu i sense vot.
  4. El Consell assessor funciona en règim de Ple i de comissions de treball (Comissió legislativa, de formació i ajut a l'activitat comercial, i d'urbanisme i establiments comercials).


data actualització (17/03/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya