Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

Responsable

Sr.   Xavier Milà i Vidal

Càrrec

director gerent

Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 557 40 00
Fax
93 557 40 25
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-5856338-H

 

Funcions

a) Realització de la planificació tècnica i l'establiment de les directrius de la gestió i l'explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions i informàtics que siguin necessaris per al funcionament de la Generalitat d'acord amb les atribucions que atorga l'Estatut d'autonomia i de conformitat amb el que estableix la legislació de l'Estat sobre ordenació de les telecomunicacions i amb el que estableixen les legislacions catalana i europea en l'àmbit de les competències respectives. 

b) Coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de telecomunicacions i d'informàtica aptes per a satisfer les necessitats de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria. 

c) Assessorament tècnic en relació amb les telecomunicacions i la informàtica corporatives i la formació del personal tècnic, mitjançant l'organització i la promoció de cursos i altres possibilitats de formació per a l'elaboració de sistemes i la prestació de serveis. 

d) Realització de les propostes del plans d'actuació en matèria de telecomunicacions i informàtica. 

e) Realització de la gestió de forma directa o indirecta de l'execució de les infraestructures necessàries per implantar les xarxes i els serveis de telecomunicacions i informàtics requerits i la seva explotació i manteniment posteriors. 

f) Establiment i la fixació de les especificacions tècniques dels terminals d'usuaris en l'àmbit de les telecomunicacions i la informàtica per garantir-ne la correcta connectivitat a les xarxes. 

g) Adquisició i la instal·lació dels diferents equipaments que constitueixin les xarxes de telecomunicacions o telemàtiques necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. 

h) Gestió de les freqüències assignades a la Generalitat de Catalunya i a les entitats, organismes i empreses que en depenen per garantir-ne l'ús més correcte. 

i) Establiment de la política d'explotació de la xarxes de telecomunicacions i telemàtiques.


Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de govern:

A) El Consell d'Administració, és l'òrgan de direcció i control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i està integrat per 12 membres vocals. El Govern de la Generalitat designarà fins a 9 vocals en representació dels departaments de la Generalitat que consideri més adients, i 3 representants seran designats per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El Govern de la Generalitat de Catalunya, si l'evolució de les telecomunicacions ho aconsella, podrà ampliar el nombre de vocals del Consell d'Administració fins al màxim de 20, previstos a la Llei de creació del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. El Consell d'Administració té tres vicepresidències, dues de les quals seran exercides pels representants dels departaments que acordi el Govern, i l'altra, per un dels representants de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

B) President del Consell és, per raó del càrrec, el titular del Departament on estigui adscrit el Centre.

C) Director gerent, és nomenat pel Consell d'Administració.

El Centre participa en empreses del camp de les telecomunicacions:

  • Torre de Collserola

 

Àrees de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Les Àrees de Tecnologies de la Informació i Comunicacions formen part de l’estructura orgànica de cada departament de la Generalitat. Depenen funcionalment del departament corresponent i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els termes que estableix el Govern.
data actualització (07/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya