Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Administració i Funció Pública

Responsable

Sra.   Annabel Marcos i Vilar

Càrrec

secretària d'Administració i Funció Pública

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 28
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Les previstes pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

b) Dirigir les estratègies sobre la reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, i la implantació o desenvolupament de la direcció pública.

c) Supervisar, fer el seguiment i coordinar les mesures dirigides a racionalitzar i simplificar l'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, i les polítiques de millora i modernització de l'Administració.

d) Impulsar la implantació de mesures de simplificació, agilitat i millora del funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, i impulsar la implantació de sistemes de control de la gestió utilitzant, entre altres tècniques, els quadres de comandament i el càlcul de costos, així com les auditories administratives.

e) Incorporar pràctiques de bon govern en la gestió del sector públic basades en la transparència, proximitat, eficiència, austeritat, agilitat administrativa, rendició de comptes i avaluació.

f) Impulsar les mesures dirigides a aconseguir una Administració i uns serveis públics de qualitat, a implantar i desenvolupar les cartes de servei i avaluar els serveis públics de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

g) Impulsar, fer el seguiment i coordinar la implantació de codis d'integritat i bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, sens perjudici de les competències en matèria d'integritat en la contractació pública i en altres àmbits que puguin correspondre a la Secretaria de Transparència i Govern Obert i a la Direcció General de Contractació Pública.

h) Supervisar i coordinar el desenvolupament de l'administració electrònica, en especial pel que fa a la tramitació per mitjans electrònics i a les relacions entre administracions públiques i empreses i ciutadans, i fer-ne el seguiment.

i) Supervisar les actuacions sobre el dimensionament d'efectius dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats instrumentals.

j) Coordinar l'estratègia per al desenvolupament de mesures i actuacions d'innovació i talent que permetin l'aprofitament, la potenciació i el reconeixement de les capacitats del personal de l'Administració i del seu sector públic instrumental.

k) Definir criteris i establir polítiques per a la planificació corporativa dels recursos humans de l'Administració de la Generalitat.

l) Assessorar i assistir les administracions públiques catalanes en matèries pròpies de l'àmbit competencial de la Secretaria.

m) Participar en les iniciatives del Govern que tenen l'objectiu d'impulsar i coordinar polítiques transversals de la Generalitat.

n) Establir les estratègies i els criteris per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques d'igualtat en matèria de funció pública, d'acord amb les directrius establertes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
També són funcions de la Secretaria d'Administració i Funció Pública l'impuls d'estratègies i l'avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l'administració electrònica en l'actuació de les administracions públiques, i la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.data actualització (27/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya