Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Administració i Funció Pública

Responsable

Sra.   Annabel Marcos i Vilar

Càrrec

secretària d'Administració i Funció Pública

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Les previstes pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en matèria de funció pública.

b) Dirigir les estratègies sobre la reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i la implantació o desenvolupament de la direcció pública.

c) Supervisar, fer el seguiment i coordinar les mesures dirigides a racionalitzar i simplificar l'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i les polítiques de millora i modernització de l'Administració.

d) Impulsar la implantació de mesures de simplificació, agilitat i millora dels processos administratius i del funcionament en general de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i impulsar la implantació de sistemes de control de la gestió utilitzant, entre altres tècniques, els quadres de comandament i el càlcul de costos, així com les auditories administratives.

e) Incorporar pràctiques de bon govern en la gestió del sector públic basades en la transparència, proximitat, eficiència, austeritat, agilitat administrativa, rendició de comptes i l'avaluació permanent dels serveis.

f) Impulsar les mesures dirigides a aconseguir una Administració i uns serveis públics de qualitat, a implantar i desenvolupar les cartes de servei als efectes de garantir uns estàndards mínims de qualitat en la seva prestació i avaluar els serveis públics de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

g) Impulsar, fer el seguiment i coordinar la implantació de codis ètics, d'integritat i de bones pràctiques dels alts càrrecs i empleats públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de les competències en matèria d'integritat en la contractació pública i en altres àmbits que puguin correspondre a la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

h) Supervisar i coordinar el desenvolupament de la interoperabilitat i de l'Administració digital i fer-ne el seguiment.

i) Assegurar la coordinació transversal de les polítiques en matèria de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional.

j) Supervisar les actuacions sobre el dimensionament d'efectius dels departaments de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats instrumentals.

k) Coordinar l'estratègia per al desenvolupament de mesures i actuacions d'innovació i talent que permetin l'aprofitament, la potenciació i el reconeixement de les capacitats del personal de l'Administració i del seu sector públic.

l) Definir criteris i establir polítiques per a la planificació corporativa dels recursos humans de l'Administració de la Generalitat.

m) Assessorar i assistir les administracions públiques catalanes en matèries pròpies de l'àmbit competencial de la Secretaria.

n) Participar en les iniciatives del Govern que tenen l'objectiu d'impulsar i coordinar polítiques transversals de la Generalitat.

o) Establir les estratègies i els criteris per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques d'igualtat en matèria de funció pública, d'acord amb les directrius establertes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

p) Promoure la planificació, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques digitals impulsades pel Govern en la totalitat del seu àmbit funcional.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (08/09/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya