Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Administració i Funció Pública

Responsable

Sr.   Joan Jaume i Oms

Càrrec

secretari d'Administració i Funció Pública

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

a) Les previstes pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en matèria de funció pública.

b) Dirigir les estratègies sobre la reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i la implantació i el desenvolupament de la direcció pública.

c) Supervisar, fer el seguiment i coordinar les mesures dirigides a racionalitzar i simplificar l'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el dimensionament dels seus efectius, i les polítiques de millora i modernització de l'Administració.

d) Definir i dirigir les polítiques i estratègies en matèria de bon govern en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional i garantir l'aplicació de la normativa sobre bon govern.

e) Impulsar la implantació de mesures de simplificació, agilitat i millora dels processos administratius i del funcionament en general de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i impulsar la implantació de sistemes de control de la gestió utilitzant, entre altres tècniques, els quadres de comandament i el càlcul de costos, així com les auditories administratives.

f) Incorporar pràctiques de bon govern en la gestió del sector públic basades en la transparència, la proximitat, l'eficiència, l'austeritat, l'agilitat administrativa, el retiment de comptes i l'avaluació permanent dels serveis.

g) Impulsar les mesures dirigides a aconseguir una Administració i uns serveis públics de qualitat, a implantar i desenvolupar les cartes de servei als efectes de garantir uns estàndards mínims de qualitat en la seva prestació i avaluar els serveis públics de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

h) Dirigir i supervisar la implantació de codis ètics, d'integritat i de bones pràctiques dels alts càrrecs i empleats i empleades públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

i) Donar suport a la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran en la implementació de les mesures de bon govern.

j) Supervisar i coordinar el desenvolupament de la interoperabilitat i de l'Administració digital i fer-ne el seguiment.

k) Assegurar la coordinació transversal de les polítiques en matèria de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional.

l) Coordinar l'estratègia per al desenvolupament de mesures i actuacions d'innovació i talent que permetin l'aprofitament, la potenciació i el reconeixement de les capacitats del personal de l'Administració i del seu sector públic.

m) Definir criteris i establir polítiques per a la planificació corporativa dels recursos humans de l'Administració de la Generalitat.

n) Assessorar i assistir les administracions públiques catalanes en matèries pròpies de l'àmbit competencial de la Secretaria.

o) Participar en les iniciatives del Govern que tenen l'objectiu d'impulsar i coordinar polítiques transversals de la Generalitat.

p) Establir les estratègies i els criteris per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques d'igualtat en matèria de funció pública, d'acord amb les directrius establertes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

q) Promoure la planificació, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques digitals impulsades pel Govern en la totalitat del seu àmbit funcional.

r) Supervisar i coordinar els projectes finançats amb els fons europeus en les matèries competència de la Secretaria d'acord amb els criteris corporatius.

s) Resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades en l'àmbit de les seves competències.

t) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (17/02/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya