Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA)

Responsable

Sr.   Ferran Requejo i Coll

Càrrec

director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern

Adreça
Baixada de Sant Miquel, 6-8 (Palau Centelles-Solferino)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 342 98 00
Fax
93 342 98 01
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Correspon al director/a de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern les funcions següents:
 

a) Assessorar i proposar a la persona titular del Departament de la Presidència de la Generalitat les directrius polítiques generals de l'acció de govern en relació al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions, sens perjudici d'allò previst a l'article 47.2 i en col·laboració amb el Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern.

b) Definir, planificar, proposar i impulsar les mesures, iniciatives i actuacions dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen, adreçades al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions, sens perjudici de la col·laboració amb el Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern.

c) Elaborar les propostes de plans d'actuació de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern en l'àmbit de la recerca i l'assessorament sobre l'organització territorial del poder i executar-los un cop aprovats pel Consell Rector.

d) Presentar la memòria anual de les activitats realitzades al Consell Rector.

e) Dirigir el personal de l'Institut i coordinar-ne els serveis.

f) Relacionar-se amb els departaments de l'Administració de la Generalitat, altres administracions, universitats i centres de recerca en l'àmbit de les competències de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

g) Programar, organitzar i dirigir les actuacions necessàries per al compliment de les funcions assignades a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

h) Elaborar, conjuntament amb la Secretaria General del Departament, l'avantprojecte de pressupost de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

i) Proposar la formalització de convenis i acords de cooperació amb les universitats i altres centres d'estudi i recerca públics i privats.

j) Proposar les contractacions en matèria de col·laboració científica i publicacions.

k) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.


Components

Institut d'Estudis de l'Autogovern
s'estructura en:

  1. Director o directora.
  2. Consell Rector.
  3. Àrea de Recerca.
  4. Àrea d'Assessorament Sobre l'Organització Territorial del Poder.

Consell Rector de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern
Està integrat per:

a) El president o presidenta de la Generalitat.
b) La persona titular del Departament de la Presidència.
c) La persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
d) La persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement.
e) La persona titular del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
f) La persona titular del Departament de Justícia.
g) La persona titular del Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern.
h) El director o directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
i) El president o presidenta de la Comissió Jurídica Assessora.
j) Una persona representant d'institucions de recerca en l'àmbit de les ciències polítiques i socials vinculades a la Generalitat de Catalunya o a les universitats públiques de Catalunya designada per la persona titular del Departament de la Presidència a proposta del director o directora de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.
k) Una persona representant de cadascuna de les universitats públiques de Catalunya a proposta d'aquestes.
l) Un màxim de tres persones expertes internacionals de prestigi pertanyents a centres amb funcions anàlogues a les que desenvolupa l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, designats pel o per la titular del Departament de la Presidència de la Generalitat a proposta del director o la directora de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.
m) El director o directora de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.
n) El o la cap de l'àrea de Recerca que actuarà com a secretari o secretària, amb veu i sense vot.

Els o les vocals amb rang de conseller o consellera podran delegar la seva assistència a les reunions del Consell Rector en una persona amb rang orgànic mínim de secretari general.

El Consell Rector aprova el pla d'actuacions de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.
 
 
data actualització (01/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya