Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut d'Estudis Autonòmics (IEA)

    Organigrama

Responsable

Sr.   Carles Viver i Pi-Sunyer

Càrrec

Director de l'Institut d'Estudis Autonòmics

Adreça
Baixada de Sant Miquel, 6-8 (Palau Centelles-Solferino)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 342 98 00
Fax
93 342 98 01
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Funcions

L'Institut d'Estudis Autonòmics creat pel Decret 383/1984, de 22 desembre, és un òrgan adscrit al Departament de la Presidència.

Correspon al/a la director/a de l'Institut:

La representació de l'Institut correspon al seu/la seva director/a, el/la qual és nomenat/ada per decret del Govern de la Generalitat a proposta del/de la conseller/a del Departament de Governació i Relacions Institucionals i té rang de director/a general i les seves funcions són:

a) Elaborar les propostes de plans d'actuació i executar-los un cop aprovats pel Consell Rector.

b) Dirigir el personal de l'Institut i coordinar-ne els serveis.

c) Relacionar-se amb els departaments de l'Administració de la Generalitat, altres administracions, universitats i centres de recerca en l'àmbit de les competències de l'Institut.

d) Programar, organitzar i dirigir les actuacions necessàries per al compliment de les funcions assignades a l'Institut.

e) Elaborar, conjuntament amb la Secretaria General del Departament, l'avantprojecte de pressupost de l'Institut.

f) Proposar la formalització de convenis i acords de cooperació amb les universitats i altres centres d'estudi i recerca públics i privats.

g) Proposar les contractacions en matèria de col·laboració científica i publicacions.


1) Són funcions de l'Institut d'Estudis Autonòmics en matèria d'estudi i recerca sobre autonomies:

a) Estudiar i fer recerca sobre autonomies polítiques territorials a l'Estat espanyol i a l'estranger en els aspectes constitucional, polític, econòmic, social i administratiu, i sobre la seva implantació, desenvolupament i evolució, amb especial atenció al règim d'autonomia de Catalunya.

b) Realitzar, promocionar i difondre estudis i treballs relacionats amb l'autonomia, com també organitzar seminaris, jornades i altres activitats científiques.

c) Constituir un fons documental i bibliogràfic sobre les matèries pròpies de l'Institut al servei de la Generalitat de Catalunya, d'altres institucions i dels investigadors.

2) Són funcions de l'Institut d'Estudis Autonòmics en relació amb el desenvolupament de l'autonomia:

a) Elaborar estudis i propostes sobre la millora de l'autogovern i les seves vies d'articulació.

b) Donar suport i coordinar les iniciatives per a la millora de l'autogovern impulsades des del Govern de la Generalitat.

c) Col·laborar i donar suport a les actuacions i negociacions davant les institucions estatals.

d) Fer el seguiment i l'avaluació preventiva de les iniciatives estatals i, si escau, de la Unió Europea i altres organismes internacionals que poden tenir repercussió sobre les competències de la Generalitat.

e) Elaborar estudis i propostes sobre les iniciatives impulsades pel Govern de la Generalitat en relació amb el desenvolupament de l'autonomia i, especialment, de les de desplegament bàsic de l'Estatut.

f) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

Les funcions esmentades en l'apartat 1) s'exerciran d'acord amb els plans d'actuació aprovats pel Consell Rector. Les altres funcions s'exerciran d'acord amb les directrius fixades pel titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Components

La determinació dels plans d'actuació de l'Institut i la vigilància del seu compliment correspon al Consell Rector de l'Institut, integrat per:

a) El president de la Generalitat.

b) El/la conseller/a del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

c) El/la conseller/a de Justícia.

d) El/la conseller/a d'Economia i Coneixement.

e) El/la secretari/ària del Govern.

f) El/la secretari/ària general del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

g) El/la director/a del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

h) El/la director/a general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

i) El/la president/a de la Comissió Jurídica Assessora.

j) El/la president/a de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

k) El/la president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.

l) Els/les degans/anes de les facultats de dret de les universitats catalanes.

m) El/la director/a de l'Institut d'Estudis Autonòmics, que actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot.


Informació addicional


data actualització (04/02/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya