Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Cooperació al Desenvolupament


Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 554 54 00
Fax
93 554 78 05
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l'Administració de la Generalitat en aquest àmbit.

b) Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre el pla director i els plans anuals de cooperació al desenvolupament.

c) Conèixer els informes de seguiment dels plans anuals i les avaluacions del pla director i proposar, després de fer-ne l'estudi i la deliberació, les recomanacions oportunes.

d) Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d'actuacions exteriors, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.

e) Proposar, en funció de circumstàncies especials, la modificació dels plans anuals, i si escau del pla director.

f) Les altres funcions que li assigni el conseller o consellera competent en matèria d'actuacions exteriors o li siguin atorgades expressament per les lleis o els reglaments.Components

Òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l'activitat de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de cooperació al desenvolupament.

Composició:

a) Presidència: serà elegida entre les persones que integren la vocalia del Consell de Cooperació.
b) Vicepresidència: la persona titular de la Secretaria de Cooperació Exterior.

c) Vocals:
- Sis, en representació dels departaments i organismes de la Generalitat
- Quatre representants de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament
- Dos representants del món sindical
- Dos representants del món empresarial
- Dos representants de les Universitats, designats pel Consell Interuniversitari de Catalunya
- Un representant dels col·legis professionals, designat pel Consell de Col·legis Professionals de Catalunya
- Un representant del Consell Nacional de Joventut de Catalunya.
- Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
- Tres persones expertes de reconegut prestigi, en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional, designats per la Presidència i a proposta dels vocals del Consell.

d) Secretaria: tindrà vot, i exercirà el càrrec la persona titular de la direcció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.


data actualització (08/07/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya