Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Bonnin Plaza

Càrrec

cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic (e.f.)

Adreça
Carrer d'Ausiàs Marc, 40
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 207 31 14
Fax
93 207 67 47

Funcions

a) Planificar, controlar i supervisar la gestió dels recursos humans, econòmics i materials assignats al Centre, gestionar les compres i les contractacions i coordinar les actuacions en matèria patrimonial que afectin el Centre, en coordinació i d'acord amb les directrius dels òrgans competents del Departament de Justícia.
b) Impulsar, coordinar i supervisar les propostes de racionalització, simplificació, implementació de procediments i circuits administratius i tècniques de gestió.
c) Supervisar l'organització de les tasques de règim interior, majordomia, registre i arxiu, i controlar i coordinar el manteniment de les instal·lacions i serveis del Centre garantint l'optimització de l'ús dels recursos.
d) Elaborar, revisar i avaluar els convenis amb altres administracions o entitats, públiques i privades i gestionar les subvencions que atorga en col·laboració amb altres àrees del Centre.
e) Avaluar i coordinar la implantació de mesures preventives en matèria de riscos laborals i col·laborar en la definició i implantació de polítiques de seguretat i salut laboral.
f) Supervisar i controlar les mesures organitzatives en matèria de protecció de dades personals.
g) Impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits d'actuació del Centre en coordinació amb l'òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en el Departament de Justícia.
h) Garantir la implementació de les mesures necessàries per al compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública en coordinació amb la unitat competent del Departament de Justícia.
i) Prestar suport i assistència jurídica als òrgans del Centre, en coordinació amb l'Assessoria Jurídica del Departament de Justícia, elaborar les propostes de resolució de recursos i preparar les propostes de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèria pròpia del Centre.
j) Garantir la implementació de les mesures derivades de la implantació de l'administració electrònica i les tecnologies de la informació, d'acord amb els criteris i les directrius dels òrgans departamentals i transversals amb competències en aquests àmbits, i coordinar el manteniment dels sistemes d'informació i les aplicacions del Centre.
k) Vetllar per l'actualització dels continguts dels diversos canals de comunicació garantint la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Centre, i coordinar l'edició i la distribució de les publicacions.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Components

Rang assimilat a servei.data actualització (12/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya